Domácí pečovatelská služba

 

" Je dobře, když člověk ví, že není sám."

 

Kontaktní osoba pro podání informací o službě a podání žádosti o poskytnutí služby

Mgr. Pavla Zahrádková

Telefon: 731 688 078

E-mail: pavla.zahradkova@uhradiste.charita.cz

 

Kontakt

Adresa: Náměstí Míru 464, 686 01 Uh. Hradiště

Telefon: 572 552 835, 602 155 402

E-mail: renata.chudikova@uhradiste.charita.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Renata Chudíková

 

Provozní doba

Konzultační hodiny: Po - Pá 7.00 – 15.30

Služby poskytujeme: Po - Ne 6.00 - 20.00

 

Zavedení služby, hlášení změn poskytovaných služeb, informace a poradenství

Vedoucí střediska: Bc. Renata Chudíková, 572 552 835, 602 155 402

Zástupce vedoucí, sociální pracovnice: Bc. Edita Ludvíková, 572 552 835, 606 714 420

 

Dovážka obědů, objednání stravenek

Administrativní pracovnice: Alena Kuželová, 572 552 835, 606 714 420

 

Informace, poradenství, dovážka obědů, objednání stravenek

Sociální pracovnice: Bc. Jaroslava Pištěková, 572 552 835, 606 714 420

 

Informace o domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty

Sociální pracovnice: Mgr. Martina Vašíčková, 572 552 835, 725 520 984

 

Informace o službě

Kapacita:

pondělí – pátek 6:00 – 16:00 – 27 uživatelů

pondělí – pátek 16:00 – 20:00 – 7 uživatelů

soboty, neděle, státní svátky – 6:00 – 20:00 – 9 uživatelů

Forma služby:               terénní služba

Vznik střediska:            1. 7. 2007

Registrační číslo:         8435916

Bezbariérovost:            ano

 

Poslání

Naším posláním je poskytovat kvalitní pomoc a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a to tak, aby jim bylo umožněno žít běžným způsobem života.

 

Cílová skupina

 • senioři
 • lidé s chronickým onemocněním
 • lidé se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi

Snížená soběstačnost = snížená schopnost člověka uspokojovat své základní potřeby, především vykonávat všední denní činnosti (toaleta, oblékání, stravování, nákupy, péče o domácnost aj.)

 

Principy služby

 • rovný přístup ke všem uživatelům na základě křesťanských hodnot
 • respektování důstojnosti člověka, dodržování jeho práv a zachovávání mlčenlivosti
 • individuální přístup (při poskytování služby se přihlíží k potřebám a zvyklostem uživatele)
 • dobrovolnost a svobodné rozhodování uživatele
 • vytváření podmínek pro co nejdelší udržení dosavadních duševních a tělesných schopností a možnosti zůstat ve svém domácím prostředí
 • odbornost a profesionální přístup pracovníků s důrazem na jejich další vzdělávání

Pracovníci Domácí pečovatelské služby poskytují služby v souladu s Kodexem Charity Česká republika a Etickým kodexem pracovníků Domácí pečovatelské služby.

 

Cíle služby

Naším cílem je poskytovat službu tak, aby uživatel mohl:

 • zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí
 • zachovávat své schopnosti a dovednosti
 • udržovat vztahy s druhými lidmi a se společenským prostředím

 

Základní činnosti služby

Služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a obsahují tyto základní činnosti:

 • základní sociální poradenství (zdarma)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta

Zájemci nás mohou kontaktovat:

 • osobní návštěvou v kanceláři DPS
 • telefonicky
 • písemně emailem nebo dopisem
 • přes jinou osobu (příbuzní, přátelé, pracovníci DPS nebo Charity Uh. Hradiště apod.)

Při prvním osobním kontaktu jsou zájemci podány informace o poskytování pečovatelské služby, je mu předán platný Sazebník pečovatelských úkonů a informační letáky. V případě zájmu o využívání služby je s žadatelem dohodnut termín návštěvy, která se uskuteční v jeho domácnosti, a to vedoucí a sociální pracovnicí (případně dvěma soc. pracovnicemi). Pracovnice žadatele seznámí se všemi nabízenými službami a zájemce se sám rozhodne o využívání jemu nejlépe vyhovujících služeb. Budoucí uživatel si stanoví cíl, kterého má být při poskytování služby dosaženo, dohodne se rozsah a četnost poskytovaných služeb. Výsledkem těchto činností je uzavření Smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Úhrada za pečovatelskou službu Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle aktuálního Sazebníku pečovatelských úkonů. Úhrada za většinu úkonů je 130 Kč za hodinu. Pokud poskytování úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrově krátí.

 

Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady

 • rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí
 • účastníkům odboje
 • politickým vězňům
 • osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru

Skupiny osob, kterým je pečovatelská služba poskytována bez úhrady nákladů, jsou vyjmenovány v § 75 zákona o soc. službách. Bezplatná služba je poskytována v rozsahu základních úkonů (s výjimkou nákladů za stravu). Účast v odboji, zařazení do tábora nucených prací a uvěznění z politických důvodů je nutné doložit příslušným písemným dokumentem.

 

Příspěvek na péči

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Z poskytnutého příspěvku pak lze hradit pomoc, kterou může poskytovat buď osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Žádost o příspěvek na péči lze podat na kontaktním pracovištích krajských poboček Úřadu práce dle místa trvalého pobytu žadatele.

Kontakt pro uherskohradišťsko

Svatováclavská 568, 686 01 Uherské Hradiště 1, telefon: 950 170 295

Region naší působnosti

Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Břestek, Březolupy, Buchlovice, Částkov, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ořechov, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Stupava, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlámanec, Zlechov.

Souhlas se zpracováním osobních údajů Souhlas žadatele  zde.

Souhlas opatrovníka zde.

Souhlas kontaktní osoby zde.

Poskytování pečovatelské služby se řídí Vnitřními pravidly pro poskytování pečovatelské služby.

 

Domy s pečovatelskou službou a domy s chráněnými byty

Domácí pečovatelská služba poskytuje své služby i v domech s pečovatelskou službou a domech s chráněnými byty, jež se nachází v uherskohradišťském regionu. Zřizovatelem těchto domů a bytů jsou příslušné obecní úřady.

Bytový dům s pečovatelskými byty Boršice

U Dolního mlýna 731, 687 09 Boršice

kapacita: 8 bytů

 

Bytový dům s pečovatelskými byty Boršice

Na Podevsí 738, 687 09 Boršice

kapacita: 8 bytů

 

Dům s chráněnými byty Březolupy

Březolupy 69, 687 13

kapacita: 8 bytů

 

Dům s chráněnými byty Hluk

Sokolská 1408, 687 25 Hluk

kapacita: 37 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Hluk

Antonínská 1557, 687 25 Hluk

kapacita: 8 bytů

 

Dům s chráněnými byty Nedachlebice

Nedachlebice 86, 687 15

kapacita: 24 bytů

 

Dům s chráněnými byty Uherský Ostroh

Školní 401, 687 24 Uherský Ostroh

kapacita: 26 bytů

 

Dům s chráněnými byty Kunovice

Cihlářská 536, 686 04 Kunovice

kapacita: 28 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Osvětimany

Osvětimany 62, 687 42

kapacita: 21 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Polešovice

Polešovice 115, 687 37

kapacita: 18 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Polešovice

Polešovice 682, 687 37

kapacita: 7 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Staré Město

kapacita: 45 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Staré Město

Velehradská 1707, 686 03 Staré Město

kapacita: 18 bytů

 

Dům s pečovtelskou službou Topolná

Topolná 520, 687 11

kapacita: 14 bytů

 

Dům s pečovatelskou službou Vážany

Vážany 129, 687 37

kapacita: 9 bytů

 

 

loga web