Středisko pro farnosti a dobrovolnictví

Středisko pro farnosti a dobrovolnictví

Název CHARITA pochází z latinského CARITAS  - milosrdná láska. Posláním charity je služba milosrdné lásky bližním v nouzi.

"Hlavní úkol farního střediska je vidět potřeby lidí ve farnosti a organizovat dobré skutky, s profesionální Charitou se dohodnout na oblastech konkrétních služeb. "Mons. Jan Graubner

Odpovídáme na výzvu otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, aby v každé farnosti arcibiskupství pracovalo farní středisko Charity sdružující dobrovolníky ve farnosti. Hlavní úkolem farních středisek je všímat si potřeb lidí ve farnosti a reagovat na ně, a to ve spolupráci s profesionální charitou, se kterou se vzájemně doplňují. Charita při farnosti nejen ulehčuje knězi práci v sociální oblasti, ale oslovuje i lidi, kteří jsou od církve vzdálení. Vedoucí farního střediska komunikuje s koordinátorem Dobrovolnického centra Oblastní charity Uherské Hradiště a společně probírají realizovatelné činnosti a potřeby, které se ve farnosti objevují. Je dodržena subsidiarita v činnostech mezi profesionální Charitou a farním střediskem.


Několik podnětů pro dobrovolnictví ve farním středisku Charity:

 • návštěva nemocných
 • doprovod na bohoslužbu
 •  doprovod nemocných do zdravotnických zařízení
 •  návštěvy domovů pokojného stáří
 • vzájemná setkávání
 • výjezdy na poutní místa
 • benefiční akce 
 • materiální sbírky 
 • pletení obvazů do leprosárií
 • Mikulášská nadílka´
 • účast na Tříkrálové sbírce 
 • zasílání vánočních dárků na Ukrajinu 
 • zapojení do projektu " Adopce na dálku"
 • aktivity pro různé cílové skupiny
 • různé formy podpory sociálně potřebným
 • zprostředkování profesionálních služeb
 • duchovní podpora

  S radostí uvítáme zájemce o spolupráci ze všech farností uherskohradišťského děkanátu, kteří by se ve svém volném čase chtěli věnovat potřebným. Pro více informací o možnostech spolupráce s Oblastní charitou Uherské Hradiště, o podmínkách vzniku dobrovolného farního střediska Charity kontaktujte vedoucí střediska 

  Farní střediska jsou provázána s činností Dobrovolnického centra při Oblastní Charitě Uherské Hradiště.