GDPR

Charita Uherské Hradiště, se sídlem Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 44018886, zapsaná ve veřejném rejstříku evidovaných právnických osob pod číslem: 8/1-02-732/1996, registrované Úřadem pro ochranu osobních údajů pod číslem: 00004806/001 (dále jen „Správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a následně o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů, údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Oblasti zpracování osobních a citlivých údajů výše uvedeným Správcem:

 • agenda personální
 • agenda účetní
 • agenda realizace dobročinných sbírek
 • agenda projektová
 • agenda související s poskytováním sociálních služeb ve smysluzákona č. 108/2006 Sb. v platném znění a vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění
 • agenda související s poskytováním zdravotních služeb na základě zákona č. 372/2011 Sb.
 • agenda smluvních vztahů a správy majetku
 • agenda školení, kurzů, PR akcí pro veřejnost

Pro zpracování osobních údajů náleží správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování těchto údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Správce se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností organizace ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti organizace. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá organizace o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Naše organizace v souladu se svými povinnostmi dle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních a citlivých údajů. Nicméně jsme se rozhodli v naší organizaci jmenovat zodpovědnou osobu v rámci GDPR. Zodpovědnou osobou za tuto oblast byl jmenován: personální a projektový manažér organizace.V případě dotazů nás můžete kontaktovat poštou na výše uvedené adrese, anebo e-mailem na adrese:info@uhradiste.charita.cz

Práva subjektu údajů:

 • základním právem subjektu je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje.
 • pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech dokumentů obsahujících Vaše osobní a citlivé údaje, které o Vás zpracováváme.
 • v případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu těchto údajů.
 • pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní a citlivé údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů.
 • pokud nebudete spokojeni, nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jiné:

 • z důvodu zajištění možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit
 • v případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se na správce
 • upozorňujeme, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko
 • přístup správce vůči Vám, zůstane i po jejich uplatnění nestranný.
 • zájmem naší organizace je zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a samozřejmě nepoškozovat Vaše práva
 • další části oblasti GDPR jsou upraveny v naší organizaci Směrnicí CHČR o zpracování a ochraně osobních dat ze dne 2. 2018