Centrum sv. Sáry

sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

 

Kontakt

Adresa: Studentské náměstí 1531 (bývalá kasárna- v blízkosti Kauflandu), 686 01 Uherské Hradiště

Telefon:

E-mail: sara@uhradiste.charita.cz

Vedoucí zařízení: Mgr. Božena Horáková

 

Mgr Božena HorákováVedoucí projektu:

Mgr. Božena Horáková

tel: 606 641 980 

 

 

 

_5MM0066_resizeZástupce vedoucí:

Bc. Eva Miklová, DiS.

tel: 730 585 911

 

Kontaktovat nás můžete v době provozní doby služby, a to bez jakéhokoliv doporučení.

Kontakty na pracovnice Centra svaté Sáry

Email: socpracovnici.sara@uhradiste.charita.cz

 • Mgr. Božena Horáková            tel:606 641 980
 • Bc. Martina Juráková               tel:739 220 702
 • Mgr. Jitka Vařáková                  tel:730 585 912
 • Mgr. Petra Durníková               tel:739 380 770
 • Bc. Eva Miklová, DiS.                tel:730 585 911
 • Ing. Jarmila   Zemková            tel:731 626 156
 • Mgr. Pavla Nekardová              tel:730 585 910
 • Bc. Lenka Sovišová                  tel: 734 435 496
 • Bc. Petra Horáková                   tel:734 266 292

 

Provozní doba

Terénní forma služby

 • PO - ČT - 800 - 1700
 • PÁ - 800 - 1200

Ambulantní forma služby

 • ST - 800 - 1530
 • PÁ - 800 - 1200

 

Informace o službě

 Kapacita: 

Forma služby:

Terénní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik.

Ambulantní forma: 2 uživatelé v jeden okamžik.

Vznik střediska:

Registrační číslo:

Bezbariérovost:

                                                            

Poslání

Centrum sv. Sáry – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - podporuje rodiny s dětmi ve věku 0- 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí, ( ORP Uherské Hradiště) které se ocitly v životní situaci, jež by mohla mít nepříznivý vliv na dítě, nebo ho mohla ohrožovat. Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace a aby vytvářela bezpečné prostředí pro vývoj dítěte. Rodičům nabízíme poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, volného času dětí, uspořádání denních aktivit v domácnosti a rodinného rozpočtu, doprovod při jednání na úřadech. S rodinou pracujeme v jejím domácím prostředí, nebo v ambulanci (v kanceláři, či konzultační místnosti) Centra sv. Sáry.


Cílová skupina

Rodiny s dětmi do 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí ( ORP Uherské Hradiště)
Služby nejdou určeny pro bezdětné rodiny a rodiny s dětmi nad 18 let.


Cíle služby

Cílem je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí, prevence odebrání dítěte z rodinného prostředí či vytvoření podmínek pro navrácení dítěte z ústavní péče. Dále prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti problémových rodin prevencí závislosti na sociální službě.
 

Základní činnosti služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovníky formou:

 • terénní – návštěvou pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři či konzultační místnosti Centra sv. Sáry

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.


b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

 • pomoc a podpora rodičům při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit
 • vedení rodičů, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na zájmové aktivity
 • ve výjimečných odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) lze zajistit doprovod bez účasti rodičů.


c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.


d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.


Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.


Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržování práv uživatel - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 • Přirozenosti prostředí - práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 • Návaznosti služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnosti - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 • Nezávislosti na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Mlčenlivosti a diskrétnosti - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.

Pravidla poskytování služby se řídí:

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřními pravidly organizace.


SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ
.

                          
Leták ke stažení zde.

Fotogalerie zde. 

 

 

 

Bez názvu – 6