Centrum svaté Sáry

sara 1

 

Kontakt

 • Adresa: Studentské náměstí 1531 (bývalá kasárna- v blízkosti Kauflandu), 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 606 641 980
 • E-mail: sara@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Mgr. Božena Horáková

 

Vedoucí projektu

 • Mgr. Božena Horáková
 • tel: 606 641 980 

Zástupce vedoucí

 • Mgr. Jitka Ošťádalová
 • tel: 730 585 912

Kontaktovat nás můžete v době provozní doby služby, a to bez jakéhokoliv doporučení.

Kontakty na pracovnice Centra svaté Sáry

Email: socpracovnici.sara@uhradiste.charita.cz

 E-mailový kontakt na jednotlivé pracovnice je vždy ve formě:
 • Bc. Martina Juráková, tel:739 220 702
 • Mgr. Jitka Ošťádalová, tel: 730 585 912
 • Bc. Veronika Bachanová,tel:739 380 770
 • Ing. Jarmila   Zemková, tel:731 626 156
 • Mgr. Pavla Nekardová, tel:730 585 910
 • Bc. Klára Chromková, tel: 734 435 496
 • Mgr. Martina Lipárová, tel.   731 822 297 
 • Mgr. Lena Hanáková, tel. 730 585 911 

 

Provozní doba

Terénní forma služby

 • PO - ČT - 800 - 1700
 • PÁ - 800 - 1200

Ambulantní forma služby

 • ST - 800 - 1530
 • PÁ - 800 - 1200

 

Informace o službě

 • Kapacita:Terénní formy: 3 uživatelé v jeden okamžik.                                                                                                          Ambulantní forma: 2 uživatelé v jeden okamžik
 • Vznik střediska:
 • Registrační číslo: 1369313
 • Bezbariérovost: ano

                                       

Poslání

Centrum sv. Sáry – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - podporuje rodiny s dětmi ve věku 0- 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí, ( ORP Uherské Hradiště) které se ocitly v životní situaci, jež by mohla mít nepříznivý vliv na dítě, nebo ho mohla ohrožovat. Usilujeme o to, aby rodina získala potřebné dovednosti k úspěšnému zvládnutí své situace a aby vytvářela bezpečné prostředí pro vývoj dítěte. Rodičům nabízíme poradenství v oblasti výchovy dětí, péče o dítě, volného času dětí, uspořádání denních aktivit v domácnosti a rodinného rozpočtu, doprovod při jednání na úřadech. S rodinou pracujeme v jejím domácím prostředí, nebo v ambulanci (v kanceláři, či konzultační místnosti) Centra sv. Sáry.


Cílová skupina

Rodiny s dětmi do 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí ( rodiny nebo osamelý rodič s dětmi do 18 let nebo těhotné ženy).
Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a rodiny s dětmi nad 18 let.


Cíle služby

Cílem je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí, prevence odebrání dítěte z rodinného prostředí či vytvoření podmínek pro navrácení dítěte z ústavní péče. Dále prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti problémových rodin prevencí závislosti na sociální službě.
 

Základní činnosti služby

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovníky formou:

 • terénní – návštěvou pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři či konzultační místnosti Centra sv. Sáry

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.


b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

 • pomoc a podpora rodičům při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit
 • vedení rodičů, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na zájmové aktivity
 • ve výjimečných odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) lze zajistit doprovod bez účasti rodičů.


c) sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.


d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.


Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.


Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržování práv uživatel - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 • Přirozenosti prostředí - práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 • Návaznosti služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnosti - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 • Nezávislosti na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Mlčenlivosti a diskrétnosti - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.

Pravidla poskytování služby se řídí

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřními pravidly organizace.


SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ
.

                          
Dokumenty ke stažení

 

Informovaný souhlas GDPR zde.

Žádost o poskytnutí sociálně aktivizační smlouvy pro rodiny s dětmi zde.

Smlouva o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi zde.

Prvotní Individuální plán zde.

Vstupní dotazník zde.

 

Fotogalerie z Centra svaté Sáry

 

48944914_540301006474897_2603839612715532288_n   49492167_214948236117482_2787274985868099584_n   49282220_2240026259363744_4905611057357127680_n   49345212_369671820434058_7664339697711185920_n   49472254_976511279224669_3320107327234768896_n   49521140_1872213812887300_228606648011194368_n   49596062_302533140379719_3428750208614268928_n   49603447_375915363220761_4611302297459228672_n   49896219_675804806148948_3835822020608655360_n

 

 

zlk_mpsv_uh