Centrum svaté Sáry

sara 1

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové    UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv   logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

Kontakty na pracovnice Centra svaté Sáry

Email: socpracovnici.sara@uhradiste.charita.cz

E-mailový kontakt na jednotlivé pracovnice je vždy ve formě:

jméno.příjmení@uhradiste.charita.cz 

 • Bc. Martina Juráková       739 220 702
 • Bc. Veronika Holičová      739 380 770
 • Ing. Jarmila   Zemková     731 626 156
 • Bc. Klára Chromková       734 435 496
 • Mgr. Martina Lipárová       731 822 297 
 • Mgr. Kamila Bartošíková   730 585 911
 • Michaela Turčeková         730 585 910
 • Mgr. Adéla Pištěková Malíková 730 585 912

Provozní doba

Terénní forma služby

 • PO - ČT   8:00 - 17:00
 • PÁ          8:00 - 12:00

Ambulantní forma služby

 • ST  8:00 - 15:30
 • PÁ  8:00 - 12:00

Informace o službě

 • Kapacita:Terénní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik                                                                                                                     Ambulantní forma: 3 uživatelé v jeden okamžik
 • Vznik střediska:
 • Registrační číslo: 1369313
 • Bezbariérovost: ano

Poslání

Centrum sv. Sáry – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
- je terénní (uskutečňuje se přímo v rodině, ve školách, na úřadech atd.) a ambulantní služba (zájemci či uživatelé přicházejí přímo do Centra sv. Sáry), která podporuje rodiny v obtížné životní situaci, kterážto může mít negativní dopad na vývoj dětí. Pomáhá tam, kde hrozí zanedbání péče nebo ústavní výchova dětí, a pomáhá vytvářet podmínky v rodině pro možný návrat dítěte zpět do rodiny.

Cílová skupina
Rodiny s dětmi do 18 let z Uherského Hradiště a okolních obcí ( rodiny nebo osamelý rodič s dětmi do 18 let nebo těhotné ženy).
Služby nejsou určeny pro bezdětné rodiny a rodiny s dětmi nad 18 let.


Cíle služby
Cílem je obnovení fungování rodiny, umožnění zdravého vývoje dítěte v přirozeném prostředí, prevence odebrání dítěte z rodinného prostředí či vytvoření podmínek pro navrácení dítěte z ústavní péče. Dále prevence sociálního vyloučení, zvýšení samostatnosti problémových rodin prevencí závislosti na sociální službě.
 

Základní činnosti služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovníky formou:

 • terénní – návštěvou pracovníků v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři či konzultační místnosti Centra sv. Sáry

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

 • pomoc a podpora rodičům při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit
 • vedení rodičů, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na zájmové aktivity
 • ve výjimečných odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) lze zajistit doprovod bez účasti rodičů.

c) sociálně terapeutické činnosti
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.

Zásady poskytování sociální služby

 • Dodržování práv uživatel - respektování ochrany osobnosti, vůle, soukromí uživatelů, případně anonymity uživatel.
 • Přirozenosti prostředí - práce s klienty probíhá v jejich přirozeném prostředí.
 • Návaznosti služeb - navazování kontaktů i s jinými spolupracujícími subjekty a pomoc klientům při kontaktování a využívání dalších služeb dle jejich přání a potřeb.
 • Dobrovolnosti - spolupráce je vykonávána na základě svobodné vůle, uživatel spolupracuje dobrovolně.
 • Nezávislosti na službě - služba je poskytována takovým způsobem, aby uživatel nebyl na službě závislý. Je motivován k řešení dané situace.
 • Mlčenlivosti a diskrétnosti - bez souhlasu uživatele nejsou poskytovány žádné informace třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí informací ze zákona (OSPOD) či vyžádání informací orgány činnými v trestním řízení a soudy. Uživatel je o poskytnutí těchto informací vždy seznámen.

Pravidla poskytování služby se řídí

 • zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláškou č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřními pravidly organizace.


SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ
.

                          
Dokumenty ke stažení

Informovaný souhlas GDPR zde

Žádost o poskytnutí sociálně aktivizační smlouvy pro rodiny s dětmi zde

Smlouva o poskytnutí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmizde

Prvotní Individuální plánzde

Vnitřní pravidla zde

Fotogalerie z Centra svaté Sáry

48944914_540301006474897_2603839612715532288_n   49492167_214948236117482_2787274985868099584_n   49282220_2240026259363744_4905611057357127680_n   49345212_369671820434058_7664339697711185920_n   49472254_976511279224669_3320107327234768896_n   49521140_1872213812887300_228606648011194368_n   49596062_302533140379719_3428750208614268928_n   49603447_375915363220761_4611302297459228672_n   49896219_675804806148948_3835822020608655360_n

 

 

Projekt  „ Vy rozhodujete, my pomáháme“

V rámci projektu s názvem „ Vy rozhodujete, my pomáháme“, který se uskutečnil pod záštitou Tesco Stores ČR a.s., se sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Centrum svaté Sáry při Charitě Uherské Hradištěm umístila na krásném druhém místě. Tímto jsme získali částku 16 000,-Kč., ze které se nám podařilo uspořádat několik skvělých akcí pro naše uživatelské rodiny.

Jako první se uskutečnila akce v době letních prázdnin s názvem „Hravě a správně v Kovozoo“, které se zúčastnilo 29 uživatelských rodin s 59 dětmi. Za pomoci částky 8 710,- Kč jsme se mohli uhradit vstup do areálu a tam zrealizovat spousty zajímavých rozvojových a výchovných činností, posílit rodičovské kompetence a ještě více upevnit vztahy v rodinách. Činnosti byly zaměřeny na ekologii, ale také na pohybové a znalostní aktivity. Součástí bylo i stanoviště s preventistkou Policie ČR a pracovníka BESIPu, kteří se zaměřili nejen na patologické jevy, ale i na chování v silničním provozu. To bylo provázané s blízkým začátkem školního roku. Navíc našim rodinám bylo umožněno užít si zbytek dne i nad rámec našich realizace aktivit a zůstat dále v prostorách Kovozoo. Toto opravdu všechny rodiny velmi uvítaly a rodiče s dětmi odcházeli na konci dne sice unavení, ale s úsměvem na tváři a odnášeli si spousty nových zážitků. Jelikož se akce konala v létě a jednalo se o horký den, byl rodinám také z části zajištěný z tohoto projektu pitný režim. Návštěva Kovozoo není pro všechny rodiny možná, protože je pro ně vstupné drahé a jejich rodinný rozpočet jim toto neumožní, mnohé rodiny zase neví, co od tohoto očekávat, a proto raději nikam nejdou. Tímto projektem jim bylo umožněno si toto užít, prožít krásný den s dětmi.

Další neméně vydařenou akcí byla akce s názvem „Podzimní prázdniny v Akropolis“, na kterou byla použita částka 5 000,- Kč. Zde se nám pro 9 zúčastněných uživatelských rodin podařilo skloubit několik pohybových i rozvojových aktivit na posílení všech smyslů a proběhlo i tvoření s podzimní tématikou. Zcela novým zážitkem pro prakticky všechny rodiny byly aktivity v multisenzorické místnosti Snoezelen. Všichni si dopoledne velmi užili a kromě výrobků si odnášeli spoustu krásných zážitků.

Do další chystané vánoční akce nám bohužel zasáhla pandemie, a proto místo plánované akce, jsme ze zbylé částky pořídili tašky na balíčky jako mikulášskou nadílku, kterou tvořily sladkosti, ovoce (které rovněž poskytlo Tesco Uherské Hradiště prostřednictvím nadačního fondu), hračky i materiály pro ruční tvoření s vánoční tematikou. Za zbylé finanční prostředky, které byly ušetřeny nemožností zorganizovat akci, byly zakoupeny trvanlivé potraviny, které se velice málo nebo vůbec neobjevují v darech Sbírky potravin. Tyto pak byly poskytnuty vybraným rodinám, které trpí nouzí a takto bylo pomoženo, aby si tak mohli, ve větším klidu a pohodě, naplno užít předvánoční i vánoční čas, a tradice s ním spojené. 

Projekt v roce 2021 podpořili:

loga_nros_tesco