Centrum denních služeb pro seniory

CDSStáří se nemusíte bát

Podporují nás  Logo Zlínského kraje nové   UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv

Kontakt:

 • Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 725 520 983
 • E-mail: cds@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí: Mgr. Radka Stuchlíková

Provozní doba:

 • Pondělí - pátek  7:00 – 15:30

Informace o službě

 • Forma služby: ambulantní
 • Kapacita:10 klientů denně
 • Vznik střediska: 18. 12. 2006
 • Registrační číslo: 5553082

Jsme bezbariérové zařízení.

Poslání
Našim posláním je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu osobám se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků.

Cílová skupina
Jsou osoby z pravidla seniorského věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí.

Zásady služby: 

 • Individualizace:
   

ke každému uživateli přistupujeme individuálně s ohledem na jeho zdravotní stav, schopnosti, dovednosti, možnosti. 

 • Přiměřená podpora
  snažíme se co nejvíce podporovat samostatnost, soběstačnost uživatelů. 
   
 • Partnerský přístup:   
  přistupujeme k uživateli jako k rovnocennému partnerovi, který se podílí na plánování služeb v zařízení. 
   
 • Motivace:   
  motivace uživatel služeb k samostatnosti, soběstačnosti, motivace pracovníků k celoživotnímu vzdělávání. 
   
 • Důstojnost:   

zachování lidské důstojnosti uživatele. 

 

Základní poskytované činnosti služby: 

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu


 • Pomoc při úkonech osobní hygieny 
 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 
 • Pomoc při použití WC


  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy


 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití


  Výchovně-vzdělávací a aktivizační programy 
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 
 • Podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění osob  
  Sociálně-terapeutická činnost  
   
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 
   
  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
   
 • Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 
 

Kritéria pro přijetí: 

 • Osoby spadající do cílové skupiny zařízení 
 • Odevzdat řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby a informovaný souhlas GDPR o zpracování osobních údajů, formulář žádosti a informovaného souhlasu GDPR je možné: 

  - vytisknout na internetových stránkách služby (viz. níže v odstavci dokumenty ke stažení) 
  - vyzvednout osobně v zařízení 
  - na požádání zájemce o službu zaslat poštou či emailem 
                                                                                                                                                                                                           Specifické informace pro uživatele

 • Absenci či přihlášení do zařízení je nutno nahlásit nejpozději tentýž den do 7:30 hod na jednom z těchto tel. čísel: 725 520 983 nebo 724 943 792
 • V případě, že užíváte léky, noste je s sebou v lékovce označené vašim jménem, stejně jako případně inkontinenční pomůcky.
 • Do budovy je zakázáno vodit jakákoli zvířata a ve všech prostorách je zakázáno kouřit.
 • V případě odchodu ze zařízení v průběhu dne, prosím, ohlaste svůj odchod některému z pracovníků.
 • V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků.
 • V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.

Dokumenty ke stažení

 • Žádost o poskytování péče zde
 • Pravidla službyzde
 • Souhlas GDPR zde
 • Ceník zde