Centrum denních služeb pro seniory

 

Kontakt

Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983, 572 151 454
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Mgr. Radka Stuchlíková

Zástupce vedoucí: Pavlína Šmerdová, DiS.


Provozní doba 

Pondělí - pátek  7.00 – 15.30 hod.
Kapacita: 10 uživatel

.

Informace o službě

Kapacita:10 uživatelům denně

Forma služby: ambulantní

Vznik střediska: 18. 12. 2006

Registrační číslo: 5553082

Středisko je bezbariérové.


Poslání

Posláním Centra denních služeb pro seniory je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. 

Cílová skupina

 • Osoby spadající do cílové skupiny zařízení
 • Odevzdat řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby (formulář žádosti je možné si vytisknout na internetových stránkách, vyzvednout si jí osobně v zařízení, na požádání zájemce o službu zaslat poštou či emailem)

Do cílové skupiny nespadají

 • Osoby s infekčním onemocněním
 • Agresivní osoby
 • Osoby vyžadující stálou zdravotní péči
 • Osoby upoutané na lůžko

 

Služba je placená, cena se odvíjí od poskytovaných úkonů a činností, které si uživatel centra volí dle své potřeby.

Principy služby

 • Individualizace
 • Přiměřená podpora
 • Partnerský přístup
 • Motivace
 • Důstojnost

 

Centrum denních služeb pro seniory se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Centrum denních služeb je ambulantní služba pro seniory, která je poskytována v Uherském Hradišti.

Cíle služby

 • Podpora a pomoc seniorům se sníženou soběstačností.
 • Začlenění uživatel zařízení do společenského dění.
 • Zvyšování kvality poskytované služby CDS

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

 

Služby jsou poskytovány

 • Seniorům od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

 Poskytování sociálních služeb v zařízení

 • Zjišťování potřeb, přání a očekávání u jedince ve vztahu k poskytovaným sociálním službám začíná jednáním sociálního pracovníka se zájemcem o službu, předáním letáku, informační brožury a pravidel pro poskytování sociální služby pro uživatele CDS. 
 • Dalším krokem v případě zájmu zájemce o poskytování sociální služby je vyplnění formuláře: Žádost o službu, Prohlášení žadatele (poučení o nakládání s jeho osobními údaji).
 •  Na základě podané žádosti sociální pracovník provádí s žadatelem, příp. opatrovníkem Sociální šetření, aby si ucelil představu o žadateli a jeho celkové životní situaci. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí do zařízení, navrhuje se sepsání smlouvy o poskytování sociální služby. 
 • Sociální pracovník si upřesňuje informace s žadatelem o službu, které se týkají rozsahu a průběhu poskytování sociálních služeb, úhradě za sociální služby a žadatel si stanovuje osobní cíl (proč chce využívat tuto službu), který bude zaznačen ve smlouvě. Následně je žadatel seznámen s přílohami smlouvy (ceníkem, pravidly pro vyřizování stížností, pravidly pro řešení nouzových a havarijních situací).
 • V případě oboustranné dohody žadatele a vedoucí zařízení docházík oboustrannému podpisu Smlouvy a jednotlivých příloh.

Podpisem smlouvy se žadatel stává uživatelem CDS-S. Osobní cíl se naplňuje v průběhu celé služby, a to pomocí Individuálního plánu a jeho zhodnocování. Uživateli je sociálním pracovníkem přidělen klíčový pracovník (důvěrník) z řad zaměstnanců, který mu bude nápomocný v individuálním plánování, tedy naplňování cílů, které si uživatel stanovil v různých oblastech, kde má sníženou soběstačnost a samostatnost, cíle se naplňují průběžně v průběhu poskytování sociální služby a jejich hodnocení probíhá dle potřeby (nejdéle po 6 měsících). Klíčový pracovník může být na žádost uživatele změněn.

 Úhrada sociálních služeb

 • Výsledná cena za poskytované služby se odvíjí od spotřebovaného času při jednotlivých úkonech u uživatele.
 •  Ceny za jednotlivé sociální služby v zařízení vychází z platného Úhradníku, který je součástí smlouvy jako příloha.
 • Uživatel si při podpisu smlouvy určí, zda chce sociální služby hradit v hotovosti přímo v zařízení  nebo převodem na bankovní účet. Tato skutečnost je zaznamenána ve smlouvě. 
 • Vyúčtování sociálních služeb probíhá zpětně vždy první týden  následujícího měsíce.

 

Odhlášení  a nahlášení sociálních služeb

Pokud využíváte služeb Centra denních služeb pro seniory, jste povinen nahlásit absenci či přihlášení se do zařízení nejpozději téhož dne do 8:30 hod. na jednom z telefonních čísel:

 • Pevná linka zařízení (odhlášení a nahlášení): 572 151 454
 • Mobil vedoucí zařízení (odhlášení a nahlášení): 725 520 983

 

Mobil pracovníků v sociálních službách (odhlášení a nahlášení): 724 943 792

 

Specifické informace pro uživatele

 • V případě využívání inkontinenčních pomůcek je uži
  vatel povinen si je do zařízení nosit.
 • Do budovy je zakázáno vodit jakékoli zvířata.
 • V prostorách budovy je zakázáno kouřit.
 • Pokud budete chtít odejít v průběhu dne ze zařízení, prosím, ohlaste svůj odchod vedoucímu nebo některému z pracovníků v sociálních službách.
 • V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků v sociálních službách
 • V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.
 • Léky, které užíváte, si noste sebou do zařízení v lékovce označené Vaším jménem.


     

Dokumenty ke stažení:

 

Zajímavé články:

"Stáří se nemusíme bát"

autor: Mgr. Radka Stuchlíková, k přečtení zde.

 

Bez názvu – 6