Labyrint

 

 
„V říši za zrcadlem se doporučuje mít své spojence!"
 
 

Kontakt

 
Adresa: Masarykovo náměstí 157/158, /Atrium/ Uherské Hradiště 686 01
 
Telefon vedoucí pracovník: 606 741 808

Telefon do kanceláře: 733 741 782

Další telefonní kontakty:

Iva Krejčiříková - 734 510 399

Veronika Strapinová - 731 144 384

Lucie Šalplachtová - 734 510 398


E-mail:labyrint@uhradiste.charita.cz
Vedoucí zařízení: Mgr. et Mgr. Roman Mach, DiS.

Bankovní spojení

ČSOB Uherské Hradiště,
Číslo účtu: 1044929/0300

 

Provozní doba

Terénní forma služby

 • PO, ST - 800 - 1700
 • ÚT, ČT, PÁ - 800 - 1500

Ambulantní forma služby

 • PO - PÁ - 800 - 1400

Informace o službě

Kapacita: 20

Forma služby: ambulantní i terénní

Vznik střediska: Centrum Labyrint vzniklo 1. 1. 2009. V letech 2006 - 2008 poskytovalo sociální služby pod názvem Centrum denních služeb Jarošov.

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002776

Bezbariérovost: nejsme bezbariérové zařízení

 

Poslání

Labyrint nabízí lidem z cílové skupiny podporu zvládat negativní důsledky jejich znevýhodnění

a žít ( i s ním) život spokojeni a lépe. Jsme sociální služba, která nabízí aktivity ambulantní a terénní formou, bezplatně.

 

Cílová skupina

Osoby s duševním onemocněním, od 18-64 let, kteří jsou v péči odborníka a jejich stav odpovídá možnostem sociální rehabilitace.

 

Cíl služby

Naším cílem je člověk, který žije spokojený a přínosný život, má naději i přes omezení způsobené onemocněním, a který znovu získal osobní sílu a důstojné místo ve společnosti.

 

Základní činnosti služby


1. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
- nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů;
- nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování;
- nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti;
- nácvik samostatného pohybu včetně orientace ve vnitřním i venkovním prostoru;
- nácvik dovedností potřebných k úředním výkonům.


2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity;
a doprovázení zpět;
- nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky;
- nácvik chování v různých společenských situacích;
- nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi.


3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.


4. Pomoc při uplatňování práv:
- podávání informací o možnostech získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek   
informační servis a zprostředkování služeb.

 

Co vám nabízíme


V pravidelném týdenním programu si můžete vybrat aktivitu, která vás zajímá. V programu najdete následující možnosti a činnosti.

 

 • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
 • Individuální a skupinové nácviky vaření, úklidu, péče o domácnost…
 • Komunikační a svépomocné skupiny 
 • Dramaterapie, arteterapie, tvůrčí výtvarné činnosti a relaxační techniky
 • Keramická dílna, pracovní dílna 
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovody k lékaři, na úřad, do školských zařízení
 • Podpůrné návštěvy v domácím nebo zdravotnickém prostředím
 • Svépomocné aktivity-návštěvy kulturního zařízení, sportovní aktivity, výjezdní setkání, výjezdy do přírody, aj.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Základní sociální poradenství

 

Veškeré činnosti jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí uživatele, tzn., že do rehabilitačních programů nabízených Labyrintem vstupují uživatelé výhradně na základě svého rozhodnutí a mohou z nich také kdykoliv odejít.

Labyrint podporuje svépomocné skupiny.

Svépomocnou skupinu pro osoby se zkušeností s psychickou nemocí a Svépomocnou skupinu pro příbuzné a blízké osob se zkušeností s psychickou nemocí.Každá skupina probíhá jedenkrát za měsíc a je otevřená novým zájemcům o účast. Skupiny jsou pro veřejnost a proto není nutné být uživatelem služby Labyrint. Budou se konat v prostorách Labyrintu na Masarykově náměstí.

 

Klub přátel duše a kávy

V zařízení pravidelně 1x měsíčně pořádáme akci pro zájemce z řad veřejnosti i cílovou skupinu. Zpřístupňujeme svět psychicky nemocných těm psychicky zdravějším. Nad tématy týkajícími se lidské duše se s účastníky zamýšlí odborníci z řad psychologů, psychiatrů a psychoterapeutů. Tato aktivita vede i k destigmatizaci.

                             

Důvody k odmítnutí

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

Charakteristika a formy oskytované sociální služby


Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob.
Sociální rehabilitace se v Labyrintu obsahuje tyto základní činnosti.

 

V tomto zařízení byla od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 realizována veřejná zakázka v rámci projektu Prevenci proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji.

 

 
 
 
MPSV_ZLK_SYNOT_UH