Občanská poradna Uherské Hradiště

„Jen to je ztraceno, čeho se vzdáme sami." J.E. Lessing

Občanská poradna

 

Kontakt

 • Adresa: Růžová 1238, 686 01 Uherské Hradiště
 • Telefon: 606 453 502
 • E-mail: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Jan Franc, DiS.               

Provoz Občanské poradny je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

 

Konzultační hodiny  

 • Pondělí     8:00 - 12:00    13:00 - 15:00 - Možnost objednání.
 • Úterý         8:00 - 12:00    13:00 - 15:00
 • Středa       8:00 - 12:00    13:00 - 17:00 - Možnost objednání.
 • Čtvrtek      8:00 - 12:00    13:00 - 15:00
 • Pátek        8:00 - 12:00   

Je nutné se dostavit minimálně 30 minut před koncem konzultační doby (tzn. v 11:30, 14:30 nebo 16:30 hod)   

 

Informace o službě

 • Kapacita:
 • Forma služby: ambulantní
 • Vznik zařízení:
 • Registrační číslo: 4228767
 • Nejsme bezbariérové zařízení.

 

Poslání

 Naším posláním je poskytovat informace, rady a pomoc všem lidem, kteří se na nás obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace nebo proto, že jim taková situace hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami. Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své oprávněné zájmy.

Co je občanské poradenství a co je jeho cílem?

Jedná se o poradenství, kdy „občan radí občanovi“. Poradci nejsou právníci, ale sociální pracovníci speciálně vyškolení v oblasti právních norem, podávají informace o právech a povinnostech klienta podle aktuálních právních předpisů.

Občanské poradenství usiluje o to, aby klient

 • porozuměl své situaci a lépe se v ní orientoval
 • znal svá práva a povinnost,
 • věděl, jak hájit své oprávněné zájmy
 • znal možnosti řešení své situace
 • znal dostupné služby
 • uměl vyjádřit své potřeby a přání
 • uměl v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

Kdo se může na poradnu obrátit?

Na poradnu se mohou obrátit lidé, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, nebo kteří se domnívají, že jim taková situace hrozí, a nedokáží ji řešit vlastními silami. Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv subjektivně vnímaný problém klienta, který sám nedokáže řešit.

Služby jsou určeny všem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce na běžné úrovni, případně si zajistí asistenta, tlumočníka, potřebné pomůcky atd., aby se byli schopni dorozumět.

V čem mi poradíte?

Občanská poradna poskytuje informace (např. číslo zákona nebo znění vybraných paragrafů, zprostředkovává kontakt na další pomáhající instituce), rady (poradce s klientem hledají různé způsoby řešení situace, zvažují jejich klady a zápory), aktivní pomoc (např. při vysvětlování obsahu různých dokumentů nebo použití vzorů, pomoc s výpočty aj.) a asistenci (např. pomoc při vyplňování formulářů nebo telefonické vyjednávání s třetí stranou).

Občanská poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech

 • sociální dávky
 • sociální služby
 • pojištění
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodinné a partnerské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová problematika, vč. dluhové problematiky a dopomoci při oddlužení fyzických osob
 • zdravotnictví
 •  školství a vzdělávání
 •  ekologie, právo životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • základy práva ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ústavní právo.

Neposkytujeme poradenství v oblastech

 • daňového poradenství (vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů)
 • účetnictví
 •  finančního a investičního poradenství (vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů)
 • psychologie a psychoterapie (vyjma jednorázové psychologické konzultace resp. nezbytné krizové intervence)
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí
 • pedagogiky a
 • mediace.

 

Musím uvádět informace o sobě? Budu za služby něco platit?

 Informace o své osobě klient uvádět nemusí; všechna sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán mlčenlivostí. Pokud by se však pracovník poradny dozvěděl o skutečnostech, které by naznačovaly, že došlo ke spáchání trestného činu, má ze zákona povinnost to oznámit. Na tuto skutečnost je zájemce o službu upozorněn.

Služby jsou bezplatné.

Poradenství je poskytováno nezávisle na postojích zřizující organizace, státních či jiných organizací a nestranně – poradce je při práci s klienty nestranný, neprosazuje své názory, postoje a hodnoty a rady poskytuje všem občanům bez rozdílu.

Jak poradenství probíhá?

 Osobní konzultace probíhají bez předchozího objednání (je zapotřebí počítat s tím, že pokud bude v poradně další klient, může zájemce čekat.) Na poradnu se lze obrátit také telefonicky, dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) na výše uvedených kontaktech.

Poradce podá zájemci o službu základní informace o poradně. V případě, že se zjistí, že zájemce potřebuje jinou službu či instituci, zprostředkuje mu poradce na ně kontakt.

Poté klient hovoří s poradcem o své problematice, poradce naslouchá a zjišťuje další podrobnosti. Společně hledají řešení situace, zvažují různé možnosti, poradce poskytuje potřebné informace nebo pomáhá tak, jak to situace klienta vyžaduje. Konečné rozhodnutí, kterou cestu zvolit a jak postupovat dál, je ale na klientovi. Maximální doba konzultace je 45 minut. V případě, že klient řeší více věcí, může se dohodnout na další schůzce.

Po konzultaci sepíše poradce písemný záznam o konzultaci (záznam je anonymní, obsahuje pouze pohlaví, odhadovaný věk klienta, případně bydliště – pokud je známo, řešenou problematiku obecně a postup poradce). Tento záznam je klientovi k dispozici, může do něj nahlédnout nebo mu může být vytištěn.

Kdybych nebyl/a spokojený/á, kde si můžu stěžovat?

Se stížnostmi na práci poradce se mohou klienti obrátit na vedoucí/ho poradny nebo na ředitele Oblastní charity Uh. Hradiště. Stížnost lze podat i anonymně – vhozením do schránky stížností, která se nachází v čekárně před poradnou, nebo zaslat poštou, e-mailem či telefonicky. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena po dobu 1 měsíce na nástěnce občanské poradny v čekárně. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

Dokumenty ke stažení

Souhlas GDPR nutný při žádosti o přímou pomoc

 

zlk_mpsv_uh