Občanská poradna Uherské Hradiště

Občanská poradna„Jen to je ztraceno, čeho se vzdáme sami." J.E. Lessing

Podporují nás

Logo Zlínského kraje nové      UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv      logo-ub_rastr-barva-rgb-maly

Kontakt

 • Adresa: Růžová 1238, 686 01 Uherské Hradiště
 • Komunitní centrum Košíky, čp. 117, 687 04 Košíky (detašované pracoviště) 
 • Vedoucí: Mgr. Lenka Rokytová  
 • E-mail: obcanska.poradna@uhradiste.charita.cz
 • Telefon: 606 453 502 

Provozní doba 

Pracoviště Uherské Hradiště, Růžová 1238: 

 • Pondělí     8:00 - 12:00    13:00 - 15:00 - Možnost objednání.
 • Úterý         8:00 - 12:00    13:00 - 15:00
 • Středa       8:00 - 12:00    13:00 - 17:00 - Možnost objednání.
 • Čtvrtek      8:00 - 12:00    13:00 - 15:00
 • Pátek        8:00 - 12:00   

Je nutné se dostavit minimálně 30 minut před koncem konzultační doby (tzn. v 11:30, 14:30 nebo 16:30 hod)   

Pracoviště Košíky, čp. 117:

 • Středa 8:00 - 12:00

Informace o službě

 • Forma služby: ambulantní
 • Kapacita: okamžitá – 2 klienti; 50 klientů týdně. 
 • Vznik služby: 1. 1. 2005 
 • Registrační číslo: 4228767

Nejsme bezbariérové zařízení.

Poslání                                                                                                                                                                                                 Posláním Občanské poradny Uherské Hradiště (dále jen OP UH) je poskytovat informace, rady a pomoc všem lidem, kteří se na ni obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace nebo proto, že jim taková situace hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami. Snahou poradny je usilovat o to, aby lidé znali svá práva a povinnosti a byli sami schopni hájit své oprávněné zájmy.

Cílová skupina                                                                                                                                                                                              Na občanskou poradnu se muže obrátit každý člověk, který se ocitl v nějaké nepříjemné životní situaci či krizi a potřebuje informace, radu, aktivní pomoc, asistenci či zprostředkovat kontakt s odborníkem. 

Občanské poradenství usiluje o to, aby klient

 • porozuměl své situaci a lépe se v ní orientoval
 • znal svá práva a povinnosti,
 • věděl, jak hájit své oprávněné zájmy
 • znal možnosti řešení své situace
 • znal dostupné služby
 • uměl vyjádřit své potřeby a přání
 • uměl v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

Kritéria pro přijetí: 

 • věk 18 let a výše
 • příslušnost k cílové skupině 

Kritéria pro neposkytnutí služby: 

 •  sociální služba, o kterou osoba žádá, není poskytována; 
 •  z kapacitních důvodů; 
 •  jestliže osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, byla vypovězena tato služba v době kratší než 6 měsíců před touto     žádostí z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V čem mi poradíte?

Občanská poradna poskytuje informace (např. číslo zákona nebo znění vybraných paragrafů, zprostředkovává kontakt na další pomáhající instituce), rady (poradce s klientem hledají různé způsoby řešení situace, zvažují jejich klady a zápory), aktivní pomoc (např. při vysvětlování obsahu různých dokumentů nebo použití vzorů, pomoc s výpočty aj.) a asistenci (např. pomoc při vyplňování formulářů nebo telefonické vyjednávání s třetí stranou).

Občanská poradna poskytuje poradenství v těchto oblastech:

 • sociální dávky
 • sociální služby
 • pojištění
 • pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • bydlení
 • rodinné a partnerské vztahy
 • majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • finanční a rozpočtová problematika, vč. dluhové problematiky a dopomoci při oddlužení fyzických osob
 • zdravotnictví
 •  školství a vzdělávání
 •  ekologie, právo životního prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • základy práva ČR
 • právní systém EU
 • občanské soudní řízení
 • veřejná správa
 • trestní právo
 • ústavní právo

Neposkytujeme poradenství v oblastech: daňového poradenství (vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů), účetnictví , finančního a investičního poradenství (vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele),medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí, pedagogiky a mediace.

 Musím uvádět informace o sobě? Budu za služby něco platit?

 Informace o své osobě klient uvádět nemusí; všechna sdělení jsou důvěrná a poradce je vázán mlčenlivostí. Pokud by se však pracovník poradny dozvěděl o skutečnostech, které by naznačovaly, že došlo ke spáchání trestného činu, má ze zákona povinnost to oznámit. Na tuto skutečnost je zájemce o službu upozorněn.

Služby jsou bezplatné.

Poradenství je poskytováno nezávisle na postojích zřizující organizace, státních či jiných organizací a nestranně – poradce je při práci s klienty nestranný, neprosazuje své názory, postoje a hodnoty a rady poskytuje všem občanům bez rozdílu.

Jak poradenství probíhá?

 Osobní konzultace probíhají bez předchozího objednání (je zapotřebí počítat s tím, že pokud bude v poradně další klient, může zájemce čekat); na konzultaci je možné se také objednat (v pondělí a středy). Na poradnu se lze obrátit také telefonicky, dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) na výše uvedených kontaktech. Poradce podá zájemci o službu základní informace o poradně. V případě, že se zjistí, že zájemce potřebuje jinou službu či instituci, zprostředkuje mu poradce na ně kontakt.
Poté klient hovoří s poradcem o své problematice, poradce naslouchá a zjišťuje další podrobnosti. Společně hledají řešení situace, zvažují různé možnosti, poradce poskytuje potřebné informace nebo pomáhá tak, jak to situace klienta vyžaduje. Konečné rozhodnutí, kterou cestu zvolit a jak postupovat dál, je ale na klientovi. Maximální doba konzultace je 45 minut. V případě, že klient řeší více věcí, může se dohodnout na další schůzce.
Po konzultaci sepíše poradce písemný záznam o konzultaci (záznam je anonymní, obsahuje pouze pohlaví, odhadovaný věk klienta, případně bydliště – pokud je známo, řešenou problematiku obecně a postup poradce). Tento záznam je klientovi k dispozici, může do něj nahlédnout nebo mu může být vytištěn.

Stížnosti a jejich vyřizování 

Uživatelé si mohou stěžovat na kvalitu služeb nebo na způsob jejich poskytování, aniž by tím byli nějak ohroženi. Každý uživatel je při první konzultaci informován o principech služeb a o možnosti stížnosti na poradnu. Stížnosti mohou být ústní, písemné či anonymní. Poradna má stanovena vnitřní pravidla pro vyřizování stížností, jsou s nimi seznámeni poradci i uživatelé služeb. Pravidla pro vyřizování stížností jsou součástí provozního řádu OP UH, který je dostupný uživatelům služeb. Veškeré stížnosti jsou evidovány a jsou vyřizovány v co nejkratší lhůtě, maximálně však do 30 dnů ode dne podání stížnosti. Na veškeré stížnosti je odpovídáno písemnou formou, které jsou zakládány. Na anonymní stížnosti je odpověď zveřejňována písemnou formou na nástěnce poradny po dobu 1 měsíce. Veškeré stížnosti jsou evidovány. Se stížnostmi na práci poradce se mohou uživatelé obracet na vedoucího poradny. Stížnost na poradnu je možno adresovat ředitele Charity Uherské Hradiště. Pokud není uživatel spokojený s řešením stížnosti, muže se obrátit na zřizovatele charity (Arcibiskupství Olomoucké) či na jiný nezávislý orgán. O tomto jsou uživatelé informováni. Kompletní znění postupu podávání a vyřizování stížností se nachází v manuálu organizace Charity Uherské Hradiště a na nástěnce občanské poradny. 

Dokumenty ke stažení

Souhlas GDPR nutný při žádosti o přímou pomoc zde.