Domácí zdravotní péče

"Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla není schopna boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný."

DZHP

Kontakt

 • Adresa: Velehradská třída 181, 686 01 Uh. Hradiště
 • Telefon: 572 555 784, 602 781 582
 • E-mail: dzp@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí zařízení: Lenka Malušová
 • Koordinátor hospicové péče: Bc. Radek Nohál,Tel: 731 680 347

Provozní doba

 • Kontaktní doba: Po – Pá  7.00 hod – 15.30 hod.

Informace o službě

 • Kapacita:
 • Forma služby:
 • Vznik střediska: Domácí zdravotní péče vznikla na Oblastní charitě Uherské Hradiště již v roce 1993, jako středisko Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Od 1. 1. 2006 bylo středisko rozděleno na Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu. Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Krajského úřadu ve Zlíně.
 • Registrační číslo:
 • Bezbariérovost:

Poslání

Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.

Cíle služby

Cílem  je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho žiivota. Domácí zdravotní a hospicová péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná  7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí  lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí). Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených  podle závažnosti  onemocnění a potřeb uživatelů.

Nejčastěji poskytovaná péče

 • Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování sta
 • Péče o katetry, stomie
 • Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce
 • Pohybová edukace +ošetřovatelská rehabilitace
 • Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence
 • Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře
 • Zajištění hydratace-infuzní terapie na žádost lékaře
 • Paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci


  Systém úhrady za zdravotní služby

Domácí zdravotní a hospicová péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Dokumenty ke stažení

Podporují nás

UH znacka_zakladni_B_CMYK-pozitiv