O nás

Vznik a poslání organizace

Charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. 
Charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.

Činnosti Charity Uherské Hradiště lze shrnout do těchto 5 P:

 • PEČUJEME  o  osoby staré a nemocné.
 • PODPORUJEME o osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací.
 • POMÁHÁME opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením.
 • POSKYTUJEME poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi.
 • POŘÁDÁME charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

Kontakt

Velehradská třída 247, 686 01 Uherské Hradiště

 • telefon: 572 555 783
 • GSM brána: 724 755 320
 • E-mail: info@uhradiste.charita.cz
 • URL:   www.uhradiste.charita.cz
 • Datová schránka: r98aege
 • Registrace: MK ČR 81-02-732/1996
 • Bankovní spojení: ČSOB Uherské Hradiště
 • Číslo účtu: 1044929/0300
 • IČO: 440 18886
 • Naše nové logo ke stažení zde  Zřizovatel Charity Uherské Hradiště: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, IČO: 00445151

  Vedení Charity Uherské Hradiště

Ing Jiří Jakeš

Statutární zástupce - ředitel: Ing. Jiří Jakeš

 • tel.: + 420 728 160 473
 • e-mail: jiri.jakes@uhradiste.charita.cz

Ing Dalibor Jirásek

Zástupce ředitele - projektový a personální manažer: Ing. Dalibor Jirásek

 • tel.: + 420 725 520 981
 • e-mail: dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz          

Mgr Otto Holeček

Zástupce ředitele - metodik: Mgr. Otto Holeček

 • tel.: + 420 773 277 036
 • e-mail: otto.holecek@uhradiste.charita.cz

Útvar ředitele

Vedoucí útvaru ředitele:

Lucia Ševčíková

 • tel.: + 420 602 194 358 / 572 555 783
 • e-mail: info@uhradiste.charita.cz

Ekonom:  Alena Vybíralová

 • tel.: + 420 572 540 593
 • e-mail: alena.vybiralova@uhradiste.charita.cz

Pastorační asistent: Josef Čajka

 • tel.: 731 697 236
 • e-mail: josef.cajka@uhradiste.charita.cz