Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

  TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe TADY a TEĎ

logo_tulip

Kontakt

 • Adresa: Nádražní 29, Uherské Hradiště 686 01
 • Telefon: 606672239 vedoucí , 725 520 998 klub
 • E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz
 • Vedoucí projektu: Mgr. Josef Kostka, e-mail: josef.kostka@uhradiste.charita.cz

Internetové stránky střediska: www.klubtulip.cz

 

Provozní doba

Otevírací doba pro uživatele: 

 • PO - PÁ: 13.00 -18.00 (mimo středy
 • PO - PÁ: 12.00 - 17.00 (mimo středy) - červenec, srpen

Středa - administrativní den, možnost individuální konzultace (7.00 - 15:30)

Informace o službě

 • Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik
 • Forma služby: ambulantn,terénní
 • Vznik střediska: 1996
 • Registrační číslo9753684
 • Bezbariérovost: ne

Poslání

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. prJoblémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

Cílová skupina

Děti a mládež ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště
 • jsou ohroženy nežádoucími jevy (závislosti, šikana, záškoláctví aj.)
 • ocitli se v nepříznivé životní situaci
 • mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají

 • Do cílové skupiny nespadají děti a mládež se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace z důvodu zdravotního postižení, osoby se zjevným psychickým onemocněním. Taktéž do cílové skupiny nespadají osoby závislé na návykových látkách a osoby imobilní (zařízení není bezbariérové).

Popis služby

Sociální služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež TULiP jsou určeny všem z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 - 26 let z regionu uherskohradišťska, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o provozování a nabídku bezpečného prostoru, který slouží k navázání a udržování kontaktu s mladými lidmi, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu jejich života. Služba je poskytována ambulantně, případně terénní formou sociální práce metodou streetworku. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k vlastnímu aktivnímu řešení své nepříznivé situace.

Lidem od 21 do 26 let nabízíme sociální služby pouze individuální formou /např. poradenství, infoservis, doprovázení atd./

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociální služby

Nízkoprahový princip - umožnění maximální dostupnosti a přístupnosti, možnost využít služeb anonymně, bezplatně, dobrovolně, není nutná přihláška či pravidelná docházka.

 • individuální přístup - ke každému uživateli volíme individuální přístup s ohledem na jeho osobnostní jedinečnost, jeho potřeby a specifičnost problému, na jehož řešení se s ním podílíme.
 • aktivizace k řešení své nepříznivé situace - pracovníci opakovaně nabízí aktivity, do kterých se uživatelé mohou dle svého rozhodnutí zapojit, podávají informace o důsledcích neřešení problémů.
 • podpora samostatnosti - pracovník poskytuje informace, na jejíchž základě se uživatel má možnost samostatně rozhodovat. Při nabízených činnostech dávají pracovníci prostor pro samostatné jednání a seberealizaci uživatelů (např. návrh a realizace vlastní akce uživatele, jednání na úřadě jen s asistencí)
 • kvalita a profesionalita - snažíme se službu zajišťovat v náležité kvalitě tak, aby ji poskytovali erudovaní pracovníci, kteří jsou stále proškolování v dané problematice, jsme členy České asociace streetwork (ČAS) sdružující nízkoprahové služby v ČR a členy Pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje. Pracovníci zařízení poskytují služby v souladu s platnou legislativou, předpisy organizace, metodikou zařízení a etickými kodexy.
 • rovnost, důvěrnost - nabízíme rovný přístup ke všem uživatelům a zachování důvěrnosti ve všech sdělovaných informacích (pokud ze zákona nepodléhají oznamovací povinnosti).
 • partnerství a respekt k uživatelům služby - při jednání s uživatelem k němu přistupujeme partnersky, nepovyšujeme se nad ním, ani jej neponižujeme a zachováváme všechna jeho práva a lidskou důstojnost. Pracovníci vždy respektují volbu a rozhodnutí uživatele při řešení jeho problémové situace.
 • křesťanský princip - při poskytování služby se nezříkáme křesťanských hodnot a hlásíme se ke 4 pilířům charitní práce dle Etického kodexu charity ČR - pravdě, lásce, spravedlnosti, svobodě. Uživatelé mají možnost využívat také duchovní podpory nebo se účastnit veřejných akcí pořádaných Oblastní charitou (např. Mše svatá, zaměřené besedy, Velikonoční oslavy).

Cíle služby

Strategickým cílem naší služby je informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické období dospívání a je schopen smysluplně trávit svůj volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně řešit krizové situace ve svém životě.

Dlouhodobé cíle

 1. Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.
 2. Minimalizace sociálních rizik vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
 3. Mladý člověk schopný aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.
 4. Sociální služba založená na dodržování práv uživatelů, profesní etiky kontaktní práce a poskytovaná dle principů nízkoprahovosti.
 5. Psychická, fyzická, právní a sociální ochrana uživatele při pobytu v zařízení. 

Základní činnosti služby

 1. a) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
 3. pracovně výchovné činnosti s dětmi 
 4. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dovedností
 5. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
 6. b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 1. c) Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 
 1. d) Pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
 3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

V roce 2022 je realizován projekt "Akce v klubu!" (RP07-22/005), který je financovaný z prostředků Zlínského kraje. Děkujeme! 

zlk_mpsv_uh_novy