Uherským Hradištěm prošel průvod se Třemi králi na koních
4. ledna 2023 Tiskové zprávy

Uherským Hradištěm prošel průvod se Třemi králi na koních

Velkou pozornost vzbudil v odpoledních hodinách ve středu 4. ledna 2023 v ulicích Uherského Hradiště průvod Tří králů na koních. Přestože se Tříkrálová sbírka letos koná v termínu od 1. do 15. ledna, Charita Uherské Hradiště sbírku takto symbolicky zahájila právě dnes.

„Jen na Uherskohradišťsku se do organizace zapojuje více než 1 600 osob z 50 měst a obcí, ve kterých Charita Uherské Hradiště provozuje svou činnost,“ informoval koordinátor Tříkrálové sbírky v Uherském Hradišti Josef Čajka.
V kostýmech Tří králů vyšli ze sídla uherskohradišťské charity na Velehradské třídě také její ředitel Jiří Jakeš a projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek. Průvod měl první zastavení s koledováním na Mariánském náměstí, odkud pokračoval Prostřední ulicí na Masarykovo náměstí. Zde Tři králové zamířili nejdříve na faru za uherskohradišťským děkanem a farářem P. Josefem Říhou. Posledním cílem dnešního putování byla radnice, kde Tři krále přivítal starosta města Stanislav Blaha. 
„S každou Tříkrálovou sbírkou si uvědomíme, že charita je hlavně reálná pomoc konkrétního člověka jinému člověku. Ne všichni se narodili s patřičnou dávkou štěstí a osudy mnohých jsou negativně poznamenány. Naštěstí jsou zde ale lidé, pro které je pomoc druhým samozřejmostí. Nejen Charitě Uherské Hradiště, ale také všem občanům, kteří do Tříkrálové sbírky přispívají, patří obrovský dík.

KOLEDUJE I VEDENÍ CHARITY
Do koledování se každoročně ve volném čase obětavě zapojují také pracovníci Charity Uherské Hradiště v čele s ředitelem Jiřím Jakešem, jeho zástupcem Daliborem Jiráskem a dlouhou řadou dalších zaměstnanců.  „Je nám jasné, že bez velkého množství dobrovolníků bychom sbírku nemohli uspořádat. Nesmírně si proto vážíme jejich obětavosti a nasazení. Samozřejmě, že stejně jako v minulých letech i letos patří velké poděkování i všem, kdo koledníčkům otevřou dveře svých domovů a do sbírky přispějí,“ uvedl ředitel Charity Uherské Hradiště Jiří Jakeš.

SBÍRKA POMŮŽE NEJPOTŘEBNĚJŠÍM
„Výtěžek chce Charita Uherské Hradiště tentokrát použít na přímou pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi, na materiálně technické dovybavení charitních domovů pro seniory a  vybudování dobíjecích elektro stanic pro automobily terénních služeb.  V rámci zahraniční humanitární pomoci potom na poskytnutí kompenzačních pomůcek pro potřebné na Ukrajině,“ nastínil využití Tříkrálové sbírky projektový manažer Charity Uherské Hradiště Dalibor Jirásek.

KOLEDNÍČCI DOSTANOU POŽEHNÁNÍ
Podle asistenta sbírky Josefa Čajky budou koledníci jednotlivé obce obcházet především v sobotu 7. ledna. V tento den bude také ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti farář P. Josef Říha sloužit v 8.30 hod. mši svatou a poté uherskohradišťským koledníkům požehná a ti se vydají do ulic. „V některých městech budou samozřejmě skupinky v ulicích více dnů, protože by to za jeden den nestihli. Asistenti sbírky si v jednotlivých obcích po poradě s tamními kněžími a starosty stanovují přesné dny a hodiny obchůzek sami,“ upozornil ředitel uherskohradišťské charity Jiří Jakeš.
Pokud by někoho Tři králové nezastihli doma a chtěl by přesto podpořit dobrou věc, může využít on-line koledu a finanční dar zaslat na účet č. 66008822/0800 s uvedení variabilního symbolu 777970081. Kromě toho je umístěna také tzv. „pevná kasička“ ve Stanclově lékárně na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti a ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie, kde budou moct lidé přispívat v průběhu celého tříkrálového koledování až do 15. ledna 2023. Přispět lze také prostřednictvím QR kódu ledna 2023. Přispět lze také prostřednictvím QR kódu. 

Historie Tříkrálové sbírky v České republice

Svátek Tří králů je vyvrcholením a ukončením Vánoc. Připomíná okamžik zjevení Krista všem lidem jako krále všech. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila Charita Česká republika v roce 2000, kdy nejdříve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku. Navázala tím na tradici, kdy v minulosti chodily chudé děti převlečené za Tři krále a přinášely požehnání, které zapsaly na rám vstupních dveří do stavení ve formě tří písmen K+M+B. Tři známé litery nejsou začáteční písmena jmen králů Kašpara, Melichara a Baltazara, jak se občas někdo mylně domnívá, ale jsou zkratkou latinského Kyrios mansionem benedicet – Pán, žehnej tomuto domu. Požehnání Tří králů mělo ochraňovat domovy i ty, kteří v nich přebývali, za což obyvatelé domů obdarovávali příchozí jídlem, sladkostmi nebo penězi. Dnes tedy opět přicházejí malí i velcí koledníci do našich domácností, aby křídou označili naše obydlí a přinesli poselství radosti, naděje a pokoje pro celý rok. Stejně jako se kdysi plni radosti z narození Ježíška vraceli Kašpar, Melichar a Baltazar do svých domovů, také naši koledníci se vracejí plni radosti a hrdosti, že mohli do domácností předat požehnání biskupů či arcibiskupů a zároveň naplnit tříkrálové pokladničky. Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun. Vykoledované peníze potom pomohou statisícům lidí v nouzi.                                                         

 

Kontakty:

Koordinátor TKS:
Bc. Josef Čajka, DiS  
mobil:  731 697 236.
josef.cajka@uhradiste.charita.cz       

ředitel Charity Uherské Hradiště

Ing. Jiří Jakeš
mobil: 728 160 473
reditel@uhradiste.charita.cz

zástupce ředitele
Ing. Dalibor Jirásek
mobil: 725 520 981
dalibor.jirasek@uhradiste.charita.cz

 

 

 

 

Lenka Fojtíková

PR
Tel.: 774 831 582 E-mail: 7.AuRW-g5mvu5f56LTHr8Z8a%mrhT65j4mnhTj