Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP

 

  "TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe TADY a TEĎ."

 

 

Adresa: Nádražní 29, Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 606672239 vedoucí , 725 520 998 klub
E-mail: tulip@uhradiste.charita.cz

Internetové stránky střediska: www.klubtulip.cz
Vedoucí projektu: Mgr. Josef Kostka, e-mail: josef.kostka@uhradiste.charita.cz

Kapacita: 15 osob klub v daný okamžik

Konzultační hodiny: v rámci otevírací doby

Otevírací doba pro uživatele: přes školní rok

po - pá 14.00 -19.00 (mimo středy)

 

 

V roce 2017 je realizován projekt "TULiP v akci" (RP07-17DT1/004), který je financovaný

z prostředků Zlínského kraje. Děkujeme!

  

logo Uherské Hradiště

MPSV

1461825482-logo-nadace-final

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

POSLÁNÍ ZAŘÍZENÍ:

Jsme tady pro všechny mladé lidi z Uherského Hradiště a okolí, kteří se při dospívání ocitli v obtížné životní situaci, nebo jsou jí ohroženi (např. problémy ve škole, v rodině, ve vztazích s okolím) a mají zájem o naši podporu a pomoc při řešení svých problémů. Snažíme se pro ně vytvářet takové místo, kam může každý z nich přijít a trávit svůj volný čas s vrstevníky, získat zde radu či informace, pracovat na sobě a naučit se nové věci pro život, aby si v budoucnu sám věděl rady.

MOTTO:                                                                                                                                                                     

TULiP je otevřený prostor pro tebe a tvé nápady. Jsme tu pro tebe TADY a TEĎ.

CO NEJSME:

Nízkoprahový klub TULiP není hospoda ani bar, školní družina, Skaut či kroužek Domu dětí a mládeže, nejsme náboženské hnutí, ani Kontaktní centrum pro osoby závislé na návykových látkách. Nejsme ani zašívárna, kde budeš moct jen tak zevlovat a mít všechny trable a nic neřešit.

 

CÍLE:

Strategickým cílem naší služby je informovaný uživatel, který dokáže zvládnout kritické období dospívání a je schopen smysluplně trávit svůj volný čas, umí pracovat s informacemi a samostatně řešit krizové situace ve svém životě.

Dlouhodobé cíle:

 1. Podpora dospívajících ve zvládání krizí a obtížných situací v jejich každodenním životě.
 2. Minimalizace sociálních rizik vyplývající z konfliktních společenských situací, životního způsobu a rizikového chování.
 3. Mladý člověk schopný aktivně a smysluplně trávit svůj volný čas.
 4. Sociální služba založená na dodržování práv uživatelů, profesní etiky kontaktní práce a poskytovaná dle principů nízkoprahovosti.
 5. Psychická, fyzická, právní a sociální ochrana uživatele při pobytu v zařízení. 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Děti a mládež ve věku 12 - 26 let, které navíc splňují alespoň jedno z těchto kritérií:

 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času
 • tráví volný čas na ulici v regionu Uherské Hradiště
 • jsou ohroženy nežádoucími jevy (závislosti, šikana, záškoláctví aj.)
 • ocitli se v nepříznivé životní situaci
 • mají životní styl, díky němuž se dostávají do konfliktů se svým okolím.

Do cílové skupiny nespadají:

 • děti a mládež se specifickými potřebami, které naše sociální služba nemůže zabezpečit (např. problémová komunikace, osoby se zjevným psychickým onemocněním, prostorové bariéry, práce s osobami závislými na návykových látkách).

POPIS ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ SLUŽBY:

 1. a) Výchovné a vzdělávací a aktivizační činnosti
 2. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity 
 3. pracovně výchovné činnosti s dětmi 
 4. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností dovedností
 5. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 
 6. b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí 
 1. c) Sociálně terapeutické činnosti
 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob 
 1. d) Pomoc při uplatňování práv, opravněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 2. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 
 3. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách 

ZÁSADY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY:

 • nízkoprahový princip - umožnění maximální dostupnosti a přístupnosti, možnost využít služeb anonymně, bezplatně, dobrovolně, není nutná přihláška či pravidelná docházka.
 • individuální přístup - ke každému uživateli volíme individuální přístup s ohledem na jeho osobnostní jedinečnost, jeho potřeby a specifičnost problému, na jehož řešení se s ním podílíme.
 • aktivizace k řešení své nepříznivé situace - pracovníci opakovaně nabízí aktivity, do kterých se uživatelé mohou dle svého rozhodnutí zapojit, podávají informace o důsledcích neřešení problémů.
 • podpora samostatnosti - pracovník poskytuje informace, na jejíchž základě se uživatel má možnost samostatně rozhodovat. Při nabízených činnostech dávají pracovníci prostor pro samostatné jednání a seberealizaci uživatelů (např. návrh a realizace vlastní akce uživatele, jednání na úřadě jen s asistencí)
 • kvalita a profesionalita - snažíme se službu zajišťovat v náležité kvalitě tak, aby ji poskytovali erudovaní pracovníci, kteří jsou stále proškolování v dané problematice, jsme členy České asociace streetwork (ČAS) sdružující nízkoprahové služby v ČR a členy Pracovní skupiny NZDM Zlínského kraje. Pracovníci zařízení poskytují služby v souladu s platnou legislativou, předpisy organizace, metodikou zařízení a etickými kodexy.
 • rovnost, důvěrnost - nabízíme rovný přístup ke všem uživatelům a zachování důvěrnosti ve všech sdělovaných informacích (pokud ze zákona nepodléhají oznamovací povinnosti).
 • partnerství a respekt k uživatelům služby - při jednání s uživatelem k němu přistupujeme partnersky, nepovyšujeme se nad ním, ani jej neponižujeme a zachováváme všechna jeho práva a lidskou důstojnost. Pracovníci vždy respektují volbu a rozhodnutí uživatele při řešení jeho problémové situace.
 • křesťanský princip - při poskytování služby se nezříkáme křesťanských hodnot a hlásíme se ke 4 pilířům charitní práce dle Etického kodexu charity ČR - pravdě, lásce, spravedlnosti, svobodě. Uživatelé mají možnost využívat také duchovní podpory nebo se účastnit veřejných akcí pořádaných Oblastní charitou (např. Mše svatá, zaměřené besedy, Velikonoční oslavy).

POPIS SLUŽBY:

Sociální služby nízkoprahového klubu pro děti a mládež TULiP jsou určeny všem z cílové skupiny dětí a mládeže ve věku 12 - 26 let z regionu uherskohradišťska, které se ocitly v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy a které nevyhledávají standardní formy institucionalizované pomoci a péče. Jde o provozování a nabídku bezpečného prostoru, který slouží k navázání a udržování kontaktu s mladými lidmi, poskytování informací, odbornou pomoc, podporu a vytváření podmínek pro sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu jejich života. Služba je poskytována ambulantně, případně terénní formou sociální práce metodou streetworku. Cílem je umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k vlastnímu aktivnímu řešení své nepříznivé situace.

Lidem od 21 do 26 let nabízíme sociální služby pouze individuální formou /např. poradenství, infoservis, doprovázení atd./