Logo OPZ barevnéTerapeutická dílna KlíčekKlíček

 

 

 

 

Adresa: Františkánská 332, 686 01 Uherské Hradiště

Telefon: 731 680 539  E-mail: jitka.bittnerova@uhradiste.charita.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Jitka Bittnerová

 

Provozní doba: 

Po  8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště

Út  8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště

St  8:00 – 14:00 Detašov. pracoviště Velehradská tř. 246, Uherské Hradiště

Čt 8:00 – 14:00 Františkánská 332, Uherské Hradiště

Pá  8:00 – 14:00 Detašov. pracoviště Velehradská tř. 246, Uherské Hradiště

Okamžitá kapacita: 15 osob

____________________________________________________________

 

Poslání služby

Posláním služby Terapeutická dílna Klíček, která je určená lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, je zajištění podpory a prostoru k rozvoji potřebných pracovních a sociálních návyků, soběstačnosti, zodpovědnosti a schopnosti žít vlastní smysluplný život. Tato podpora je poskytována v ambulantní službě.

 

Komu je naše služba určena

 • osobám s mentálním postižením (v pásmu lehkého až středně těžkého mentálního postižení)
 • osobám s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny, osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením)

Věková struktura uživatelů služby

 • 18 – 64 let

V čem můžeme naše uživatele podporovat

 • v oblasti péče o domácnost (úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů, hospodaření s penězi…)
 • v oblasti zvyšování a upevňování samostatnosti v běžném životě 
 • ve vytváření a upevňování pracovních návyků (nácvik jednoduchých manuálních činností)
 • v posilování přirozeného začleňování do společnosti (nácvik komunikace, cestování MHD, chování v krizových situacích, návštěva kulturních akcí, aktivní trávení volného času) 

Vymezení poskytovaných činností dle Vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při běžných úkonech osobní hygieny

 

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
 2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 1. nácvik oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

 1. nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních schopností a dovedností,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Zásady poskytování sociální služby

 • individualizace – službu poskytujeme na základě potřeb uživatele a jeho individuálních schopností a dovedností
 • partnerský přístup – jednání mezi pracovníkem a uživatelem probíhá na rovnocenné úrovni a ve vzájemné úctě 
 • respektování práv uživatelů – ctíme důstojnost a soukromí uživatelů
 • aktivní přístup – podporujeme uživatele v samostatnosti, rozhodování a zodpovědnosti
 • zapojení uživatele do spolurozhodování o průběhu služby – uživatel se podílí na tvorbě svého individuálního plánu a společně s klíčovým pracovníkem si stanovuje cíle další spolupráce, které společně pravidelně vyhodnocují a nastavují na základě vzájemné dohody. Uživatel má svobodnou volbu činností sociálně terapeutické dílny.
 • podpora sociálního začleňování – podporujeme uživatele v přirozeném kontaktu se společností tak, aby nebyli závislí na sociální službě a rodině, ale jejich život se co nejvíce přiblížil běžnému životu jejich vrstevníků

Úhrada za služby

Služba sociálně terapeutické dílna je poskytována bez úhrady, s výjimkou základní činnosti poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b) – strava (v zařízení je možné objednat si za úhradu oběd).

Důvody k odmítnutí zájemce o službu

 • Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí o smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Co nejsme a co neděláme

 • NEJSME PEČOVATELÉ - nepřebíráme aktivitu klienta, neděláme věci za něho a neposkytujeme celodenní péči nebo asistenci
 • NEJSME ZDRAVOTNÍCI - neposkytujeme zdravotní péči, nepodáváme lék

Ceník poskytovaných služeb zde.

Žádost ke stažení zde.

Leták ke stažení zde.

Reportáž o našem zařízení zde.

Reportáž ze slavnostního otvírání Klíčku zde.

Těšíme se na Vás!