Centrum denních služeb pro seniory

 

Adresa: Moravní nábřeží 81, 686 01 Uherské Hradiště – Rybárny
Telefon: 725 520 983, 572 151 454
E-mail: cds@uhradiste.charita.cz

Vedoucí projektu: Mgr. Radka Stuchlíková

Zástupce vedoucí: Pavlína Šmerdová, DiS.


Provozní doba: pondělí - pátek  7.00 – 15.30 hod.
Kapacita: 10 uživatel

V Uherském Hradišti je možno poskytovat službu 10 uživatelům denně.
 

             logo Uherské Hradiště

 

 

 

Provoz zařízení a kapacita zařízení

 • Zařízení je v provozu denně od pondělí do pátku od 7:00 hod do 15:30 hod.
 • Kapacita zařízení: 10 uživatel denně.

_____________________________________________________________________________

 

Nechcete být celý den sami doma?

Chcete trávit svůj volný čas i v pokročilém věku ve společnosti vrstevníků?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, tak jsme tady právě pro Vás.

 
 

Posláním Centra denních služeb pro seniory je poskytovat ambulantní službu, která nabízí přiměřenou individuální pomoc a podporu seniorům se sníženou soběstačností, kteří chtějí trávit volný čas v příjemném prostředí a ve společnosti svých vrstevníků. 

 

Dlouhodobé cíle služby jsou

 • Podpora a pomoc seniorům se sníženou soběstačností.
 • Začlenění uživatel zařízení do společenského dění.
 • Zvyšování kvality poskytované služby CDS

 

Cílovou skupinou jsou senioři od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

 

Kritéria pro přijetí

 • Osoby spadající do cílové skupiny zařízení
 • Odevzdat řádně vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby (formulář žádosti je možné si vytisknout na internetových stránkách, vyzvednout si jí osobně v zařízení, na požádání zájemce o službu zaslat poštou či emailem)

Do cílové skupiny nespadají

 

 • Osoby s infekčním onemocněním
 • Agresivní osoby
 • Osoby vyžadující stálou zdravotní péči
 • Osoby upoutané na lůžko 

 

Kapacita: 10 uživatel denně. Středisko je bezbariérové.

Služba je placená, cena se odvíjí od poskytovaných úkonů a činností, které si uživatel centra volí dle své potřeby.

Zásady, kterými se služba vyznačuje

 • Individualizace
 • Přiměřená podpora
 • Partnerský přístup
 • Motivace
 • Důstojnost

 

Centrum denních služeb pro seniory se řídí zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou o sociálních službách č. 505/2006 Sb. Centrum denních služeb je ambulantní služba pro seniory, která je poskytována v Uherském Hradišti.

 

Pravidla pro poskytování sociální služby pro uživatele CDS

 

Služby jsou poskytovány

 • Seniorům od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, a kteří mají zájem se zapojovat do nabízených aktivit, které centrum nabízí. 

 

 Poskytování sociálních služeb v zařízení

 • Zjišťování potřeb, přání a očekávání u jedince ve vztahu k poskytovaným sociálním službám začíná jednáním sociálního pracovníka se zájemcem o službu, předáním letáku, informační brožury a pravidel pro poskytování sociální služby pro uživatele CDS. 
 • Dalším krokem v případě zájmu zájemce o poskytování sociální služby je vyplnění formuláře: Žádost o službu, Prohlášení žadatele (poučení o nakládání s jeho osobními údaji).
 •  Na základě podané žádosti sociální pracovník provádí s žadatelem, příp. opatrovníkem Sociální šetření, aby si ucelil představu o žadateli a jeho celkové životní situaci. V případě, že žadatel splňuje podmínky pro přijetí do zařízení, navrhuje se sepsání smlouvy o poskytování sociální služby. 
 • Sociální pracovník si upřesňuje informace s žadatelem o službu, které se týkají rozsahu a průběhu poskytování sociálních služeb, úhradě za sociální služby a žadatel si stanovuje osobní cíl (proč chce využívat tuto službu), který bude zaznačen ve smlouvě. Následně je žadatel seznámen s přílohami smlouvy (ceníkem, pravidly pro vyřizování stížností, pravidly pro řešení nouzových a havarijních situací).
 • V případě oboustranné dohody žadatele a vedoucí zařízení docházík oboustrannému podpisu Smlouvy a jednotlivých příloh.

Podpisem smlouvy se žadatel stává uživatelem CDS-S. Osobní cíl se naplňuje v průběhu celé služby, a to pomocí Individuálního plánu a jeho zhodnocování. Uživateli je sociálním pracovníkem přidělen klíčový pracovník (důvěrník) z řad zaměstnanců, který mu bude nápomocný v individuálním plánování, tedy naplňování cílů, které si uživatel stanovil v různých oblastech, kde má sníženou soběstačnost a samostatnost, cíle se naplňují průběžně v průběhu poskytování sociální služby a jejich hodnocení probíhá dle potřeby (nejdéle po 6 měsících). Klíčový pracovník může být na žádost uživatele změněn.

 

 Úhrada sociálních služeb

 • Výsledná cena za poskytované služby se odvíjí od spotřebovaného času při jednotlivých úkonech u uživatele.
 •  Ceny za jednotlivé sociální služby v zařízení vychází z platného Úhradníku, který je součástí smlouvy jako příloha.
 • Uživatel si při podpisu smlouvy určí, zda chce sociální služby hradit v hotovosti přímo v zařízení  nebo převodem na bankovní účet. Tato skutečnost je zaznamenána ve smlouvě. 
 • Vyúčtování sociálních služeb probíhá zpětně vždy první týden  následujícího měsíce.

 

Odhlášení  a nahlášení sociálních služeb

 

Pokud využíváte služeb Centra denních služeb pro seniory, jste povinen nahlásit absenci či přihlášení se do zařízení nejpozději téhož dne do 8:30 hod. na jednom z telefonních čísel:

 • Pevná linka zařízení (odhlášení a nahlášení): 572 151 454
 • Mobil vedoucí zařízení (odhlášení a nahlášení): 725 520 983

 

Mobil pracovníků v sociálních službách (odhlášení a nahlášení): 724 943 792

 

Specifické informace pro uživatele

 

 • V případě využívání inkontinenčních pomůcek je uživatel povinen si je do zařízení nosit.
 • Do budovy je zakázáno vodit jakékoli zvířata.
 • V prostorách budovy je zakázáno kouřit.
 • Pokud budete chtít odejít v průběhu dne ze zařízení, prosím, ohlaste svůj odchod vedoucímu nebo některému z pracovníků v sociálních službách.
 • V zařízení mohou uživatele navštěvovat rodinní příslušníci či přátelé. V době příchodu rodinného příslušníka či přátel do zařízení tuto skutečnost, prosím, oznamte některému z pracovníků v sociálních službách
 • V době, kdy Vám budou poskytovány sociální služby, je Vaší povinností dodržovat základní hygienické návyky a zásady slušného chování.
 • V případě výskytu infekčního onemocnění nám tuto skutečnost neprodleně oznamte. Služby v zařízení Vám nebudou poskytovány, pokud budete trpět tímto onemocněním, návrat do zařízení je možný až po úplném vyléčení.
 • Léky, které užíváte, si noste sebou do zařízení v lékovce označené Vaším jménem.


     


Zde ke stažení

 

Leták k nahlédnutí -připravuje se

Zajímavé články:

"Stáří se nemusíme bát"

autor: Mgr. Radka Stuchlíková, k přečtení zde.