Proč profesionální pastorace Charitě?

 

    Charita je organizací, jejímž zřizovatelem je katolická církev. Kromě péče o fyzické, materiální, sociální, rozvojové a psychické potřeby uživatelů patří do Charity bezesporu péče o duchovní rozměr člověka, který je nepostradatelnou součástí kvality lidského života. Duchovní rozměr na principu dobrovolnosti se v Charitě realizuje, jak na úrovni k zaměstnancům, tak na úrovni k uživatelům. Služba lásky k bližnímu, nazývaná caritas, je-li chápána jako součást diakonie, je tak do sociální práce a jejich principů vnášena inspirace Božím slovem a vírou a uskutečňuje-li se ve vzájemném propojení je v pravém slova smyslu CHARITATIVNÍ PRACÍ.

Emeritní svatý otec Benedikt XVI. ve své encyklice Deus caritas est uvádí: „Niterná povaha církve se vyjadřuje v trojím úkolu zvěstování Božího slova, slavení svátostí, služba lásky – caritas. Jedná se o úkoly, které se navzájem podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. Charita není pro církev určitým druhem společensky prospěšné činnosti, kterou by mohla přenechat někomu jinému, protože patří k její vlastní povaze a představuje neodmyslitelný výraz její vlastní esence.“

 V souladu s pověřením katolické církve chce Charita být viditelným znamením Boží lásky (caritas) ke světu a člověku, zejména k chudým, slabým trpícím a jakkoliv jinak ohroženým lidem v naší zemi i v zahraničí, ve smyslu evangelia Mt 25, 40. Česká biskupská konference a diecézní biskupové na svém území zřizují Charitu jako důležitý nástroj charitativní služby katolické církve, uvádí Kodex Charity ČR.

 Lidé očekávají, že v Charitě přijmou nejen sociální, zdravotní, materiální a duševní pomoc, ale věří i v lidské přijetí, věří, že zde pracují zaměstnanci, kteří chtějí pomáhat vlídněji a laskavěji než v jiných podobných pomáhajících profesionálních organizacích, které zřizují např. kraje, či obce. V minulosti, když jsem jako pastorační asistent sdílel s kolegyní kancelář sekretariátu ředitelství, vyřizoval jsem telefon, ve kterém volající žádal o umístění rodinného příslušníka z jejich rodiny v našem zařízení. Charitu si vybrali právě proto, že očekávají lepší zacházení. Považuji to osobně za velký závazek Charity vůči lidem, kteří se na nás obrací. Jako pastoračně pracující zaměstnanec a současně dobrovolník v nemocnici ve zdravotně-sociálním zařízení, kde přináším sv. přijímání, mohu vidět rozdíl v tom, že naše pobytová zařízení např. pro seniory jsou jiná v tom smyslu, že v pobytových zařízeních Charity lidé žijí jakoby v domácím prostředí. Součástí našich pobytových zařízení je kaple. Naši uživatelé senioři byli povětšině vychováváni na principu křesťanských zásad, a proto místní kaple, umožňuje seniorům vracet se ke kořenům a čerpat sílu od Ježíše Krista, jehož vzor lásky k bližnímu i podle Kodexu Charity ČR chce Charita následovat.

    Pastorace v Charitě probíhá pod vedením metodického vedoucího Mons. Bohumíra Vitáska, prezidenta Arcidiecézní Charity Olomouc, který vede porady pastoračních asistentů (každá Charita má nárok na jednoho). Možná by Vás mohlo zajímat, že v naší Arcidiecézi olomoucké funguje 28 Charit + Hospic na Svatém Kopečku u Olomouce. Naše Charita je největší nejen v rámci ACHO, ale je současně největším poskytovatelem sociálních služeb ve Zlínském kraji, jak do počtu zaměstnanců přibližně 180, tak do počtu služeb, máme 16 registrovaných služeb + 3 neregistrované služby.

Pastorační asistent Oblastní charity Uherské Hradiště

15MM5135

Mgr. Hana Brigita Reichsfeld

hana.reichsfeld@uhradiste.charita.cz

 

 

Pastorace v naší Charitě

 • Péče o hodnotovou orientaci naší Charity v souladu s Kodexem Charity ČR – školení zaměstnanců.
 • Péče o zaměstnance – slovo na poradách, při společných setkáních, rozhovory, důraz na povzbuzení a význam poskytované činnosti, podpora, zajišťování mší sv. za zaměstnance, přímluvné modlitby za zaměstnance, připravování a vedení pastoračních akcí, duchovní obnovy, poutě, výlety, zajišťování kontaktu s kněžími, zvaní kněží na střediska Charity, pozvánky.
 • Pastorační návštěvy charitních středisek, jejich střediskových porad, pravidelné duchovní programy pro seniory v charitních zařízeních.
 • Zajišťování svátostí (svátost smíření, pomazání nemocných), návštěvy kněze pro uživatele.
 • Přinášení sv. přijímání uživatelům, duchovní podpora – domácnosti.
 • Pomoc při řešení etických principů v organizaci.
 • Spolupráce s farnostmi:
  1. Oznamy, pozvánky, předávání informací, návštěvy rekolekcí kněží.
  2. Postní almužna.
  3. Tříkrálová sbírka.
  4. Jiné sbírky.