Odlehčovací služba Pohoda

 

Kontakt:

Adresa: č. p. 274, 687 09 Boršice

Telefon: +420 730 550 841

E-mail: pohoda@uhradiste.charita.cz

Vedoucí zařízení: Bc. Piroška Ollári

 

Provozní doba:

Pondělí – pátek 07:00 – 18:00

 

Informace o službě:

Okamžitá kapacita:

Při individuální práci – 2 klienti

Při skupinové práci - 5 klientů

Forma služby: ambulantní

Vznik střediska: 1. 1. 2019

Registrační číslo: 4862723

Bezbariérovost: jsme bezbariérová služba

 

Poslání:

Posláním ambulantní odlehčovací služby je poskytování podpory a pomoci lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Cílem je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

 

Cílová skupina: senioři / osoby se zdravotním postižením

 • Mladí dospělí (19 - 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Zásady služby:

 • Důstojnost - projev úcty každého pracovníka ke klientovi ve stáří a v nemoci.
 • Individualizace – služba se přizpůsobuje individuálním potřebám klienta.
 • Respekt - služba se snaží plně respektovat práva a vůli klienta, pracovníci vytváří podmínky pro to, aby klient měl možnost svá práva naplňovat.
 • Partnerský přístup – pro pracovníky je klient rovnocenným partnerem, služba je poskytována na základě písemné smlouvy.
 • Křesťanské zásady – dodržování Kodexu Charity Česká republika.

Cíle služby:

Poskytnout pečujícímu podporu a pomoc (zastoupí pečujícího v péči o jeho blízkého, poskytnou mu tak čas nezbytný na odpočinek, zajištění osobních záležitostí)

Zastoupením pečujícího pracovníkem služby (poskytnutí potřebné péče klientovi)

 

Základní činnosti služby:

 • základní sociální poradenství (zdarma)
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podmínky (dokumenty) nutné k přijetí nového klienta:

 • Zájemce spadá do cílové skupiny
 • Informovaný souhlas GDPR
 • Žádost o poskytnutí sociální služby
 • Zdravotní stav nevyžaduje trvalý dohled lékaře

Do cílové skupiny nespadají:

 • Osoby s infekčním onemocněním
 • Agresivní osoby
 • Osoby vyžadující stálou zdravotní péči
 • Osoby upoutané na lůžko

 

Dokumenty ke stažení:

 

Co si vzít sebou na službu:

 • Léky - pravidelně užívané léky, které máte naordinované a nadávkované v lékovkách označené Vaším jménem.
 • Zdravotní a kompenzační pomůcky, pokud je používáte - brýle, naslouchadla, invalidní vozíky, chodítko, inkontinentní pomůcky

 

Fotografie:

 

Podporují nás: