Historie charity

Církev si od počátku svého působení na našem území kladla za cíl pomáhat chudobným, nemocným a strádajícím. I na území města Uherského Hradiště je jednou z prvních historických zpráv, a to v listině velehradského kláštera z roku 1374 a šlechtice Jindřicha z Kravař z roku 1413, záznam o peněžních a pozemkových darech na pořízení nadace pro chudé. O zdejší obyvatele tak mohly již ve středověku pečovat dva špitály, jeden dokončený a vysvěcený 24. listopadu 1370 na Rybárenském náměstí, druhý s kaplí sv. Alžběty ve Vodní ulici, který nechali na počátku 15. století vybudovat ze svých prostředků Jan z Moravan a uherskohradišťský měštan Kusna. Zatímco špitál na předměstí zanikl za obléhání Uherského Hradiště v prvním desetiletí 17. století, mladší špitál ve městě se v roce 1834 stal základem veřejné městské nemocnice.
Novým podnětem k péči o sociálně potřebné se stalo charitní dílo v nové Československé republice. Mezi stovkami farních Charit se objevil v roce 1934 také spolek sv. Ludmily v Uherském Hradišti jako odbor olomoucké arcidiecézní charitní organizace. První a dlouholetým předsedou spolku byl místní kněz P. Jan Mlčoch, duchovní správce nemocnice. Zdejší Charita ve třicátých letech zajišťovala především finanční zdroje pro sociální a charitativní účely a dohlížela na jejich účelné využití. Na zdárném poslání se také podílely Milosrdné sestry sv. Kříže řádu sv. Františka, které ošetřovaly nemocné v nemocnici i mimo ni a které vedly charitní dům na Velehradské ulici. Úspěšné snahy efektivně a nezištně pomáhat bližním v nouzi byly bohužel násilně přerušeny v roce 1953 a téměř 40 let stály mimo zájem společnosti. 
PhDr. Jiří Čoupek, předseda charitní rady
         
Na staleté tradice křesťanské lásky navázala v roce 1991 dnešní Oblastní charita v Uherském Hradišti v čele se zakladatelkou Annou Konvalinkovou. První službou poskytovanou občanům Uherskohradišťska byl Charitní šatník, který od roku 1991 funguje dosud. V roce 1992 je zavedena nová služba pro klienty v domácnosti, jedná se o Charitní pečovatelskou službu, která se o rok později rozšiřuje o zdravotní péči. Na podnět pomoci lidem, kteří z důvodu zdravotního postižení mají složitější uplatnění na trhu práce vzniká v roce 1995 Chráněná dílna. Naše organizace nezapomíná ani na mladé. Pro jejich smysluplné trávení volného času je v roce 1996 otevřeno Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež TULiP.  O dva roky později je pro osoby starší 18ti let s mentálním a kombinovaným postižením otevřeno Denní centrum sv. Ludmily. Vlivem transformace české ekonomiky a nového demokratické státu, vyplývají na povrch i dříve neviděné problémy. Jedním z nich je i bezdomovectví. Reakcí na tuto skutečnost je i otevření dalšího charitního zařízení Azylového domu sv. Vincence pro muže ve Starém Městě v roce 2000. Jedná se o poslední založené středisko pod vedením první ředitelky Anny Konvalinkové.
Ve funkci je střídána 1.10.2001 novým ředitelem Ing. Jiřím Jakešem. Pod jeho vedením vzniká v roce 2003 Středisko humanitární pomoci, které se snaží pomáhat nejenom lidem z našeho regionu, ale i obyvatelům jiných států, či světadílů.  Počet osob bez přístřeší převyšuje kapacity Azylového domu ve Starém Městě, a proto je v roce 2004 otevřeno pro tyto osoby nové zařízení Sociální poradna s azylovým bydlením v Uherském Hradišti. Rok 2005 je pro naši charitu úspěšný co se týká do počtu nově otevřených středisek, v tomto roce je jich založeno celkem pět. V Boršicích byl otevřen Dům pokojného stáří, lidem s výraznějším zdravotním postižením či sociálně vyloučeným, kteří se chtějí zapojit do běžného pracovního procesu začala pomáhat Agentura podporovaného zaměstnávání, pro jakoukoliv radu či řešení problému je možné zajít do Občanské poradny, dobrovolnictví si pod své křídla vzalo Dobrovolnické centrum a posledním nově otevřeným střediskem v tomto roce byla Přeprava osob na invalidních vozících se speciálním automobilem, na jehož nákup přispělo několik firem. Rok 2006 nám přinesl nový zákon o sociálních službách a také rozdělení Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby na dvě nová střediska Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu. V tomto roce jsou založeny dvě centra Centrum denních služeb Jarošov pro osoby s duševním onemocněním a v Boršicích Centrum denních služeb pro seniory, toto středisko je v dalším roce rozšířeno i do Uherského Hradiště do čtvrti Rybáren. V témže roce zahajuje svou činnost naše druhé pobytové zařízení pro seniory Charitní domov v Hluku. Centrum denních služeb Jarošov v roce 2009 mění svůj název na Labyrint. Naším charitním benjamínkem je zatím poslední založené středisko Centrum sv. Sáry, jedná se aktivizační služby pro rodiče s dětmi, které zahájilo své služby v roce 2010.
 
Bc. Milena Vyhlídalová, DiS.