Oblastní charita Uherské Hradiště

Kontakt

Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 555 783
E-mail: info@uhradiste.charita.cz

URL:   www.uhradiste.charita.cz

Registrace

MK ČR 81-02-732/1996

Statutární zástupce

Ing. Jiří Jakeš    

Bankovní spojení

ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1044929/0300

IČO 440 18886

Zřizovatel Oblastní charity Uherské Hradiště: Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, IČO: 00445151

 

Vedení Oblastní charity Uherské Hradiště

 

Ing Jiří Jakeš

Ředitel: Ing. Jiří Jakeš

 

 

 

Ing Dalibor Jirásek

Projektový a personální manažer: Ing. Dalibor Jirásek 

 

                


Josef MaňákVedoucí útvaru ředitele: Jaroslav Maňák

 

 

 

Mgr Otto HolečekMetodik služeb: Mgr. Otto Holeček

 

 

 

Lenka PoláškováVedoucí účtárny: Ing. Lenka Polášková

 

 

 

 

Členové charitní rady

Mgr. Et Ing. Miroslav Pijáček - předseda rady

Anna Konvalinková

PhDr. Jiří Čoupek

Ludmila Daňková

MUDr. Ludmila Kamrlová

Marie Maňásková

Jiří Kalous

Ing. Josef Vaculík

 

Revizní komise

Alfréd Kolařík

Bc. Vlastimil Kuřimský

Marie Kašná

 

Organizační struktura zde.

 

Vznik a poslání organizace

Oblastní charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. 
Oblastní charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Činnosti Oblastní charity lze shrnout do těchto 5 P:


PEČUJEME  

O  osoby staré a nemocné.

PODPORUJEME

Osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací.

POMÁHÁME 

Opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením.

POSKYTUJEME 

Poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi.


POŘÁDÁME

Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

 

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.