Charita Uherské Hradiště

Kontakt

Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 555 783
E-mail: info@uhradiste.charita.cz

URL:   www.uhradiste.charita.cz

Registrace

MK ČR 81-02-732/1996

Bankovní spojení

ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1044929/0300

IČO 440 18886

Zřizovatel Charity Uherské Hradiště:

Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, IČO: 00445151

 

Vedení Charity Uherské Hradiště

 

Ing Jiří Jakeš

 

 

 

 

Statutární zástupce - ředitel: Ing. Jiří Jakeš

 • tel.: + 420 728 160 473
 • email:jiri.jakes@uhradiste.charita.cz

 

Ing Dalibor Jirásek

 

 

 

 

Zástupce ředitele - projektový a personální manažer: Ing. Dalibor Jirásek

 • tel.: + 420 725 520 981
 • email: dalbor.jirasek@uhradiste.charita.cz

              
Mgr Otto Holeček
Zástupce ředitele - metodik: Mgr. Otto Holeček

 • tel.: + 420 773 277 036
 • email: otto.holecek@uhradiste.charita.cz

 

 

Útvar ředitele

 

Josef Maňák

 

 

 

 

Vedoucí útvaru ředitele: Jaroslav Maňák

 • tel.: + 420 602 194 358 / 572 555 783
 • email:info@uhradiste.charita.cz

 

Lenka Polášková

 

 

 

 

Ekonom: Ing. Lenka Polášková

 • tel.: + 420 572 540 593
 • email: lenka.polaskova@uhradiste.charita.cz

 

15MM5135

 

 

 

 

Pastorační asistentka: Mgr. Hana Brigita Reichsfeld

 • tel.: + 420 731 697 236
 • email: hana.reichsfeld@uhradiste.charita.cz

 

Jitka Jánská

PR manažer: Jitka Raclavská 

 • tel.: + 420 734 510 395
 • email: jitka.raclavska@uhradiste.charita.cz

 

 

Členové charitní rady

Mgr. Et Ing. Miroslav Pijáček - předseda rady

Anna Konvalinková

PhDr. Jiří Čoupek

Ludmila Daňková

MUDr. Ludmila Kamrlová

Marie Maňásková

Jiří Kalous

Ing. Josef Vaculík

 

Revizní komise

Alfréd Kolařík

Bc. Vlastimil Kuřimský

Marie Kašná

 

Organizační struktura zde.

 

Vznik a poslání organizace

Charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. 
Oblastní charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Činnosti Charity Uherské Hradiště lze shrnout do těchto 5 P:


PEČUJEME  

O  osoby staré a nemocné.

PODPORUJEME

Osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací.

POMÁHÁME 

Opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením.

POSKYTUJEME 

Poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi.


POŘÁDÁME

Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

 

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.