Charita Uherské Hradiště

Kontakt

Velehradská třída 247
686 01 Uherské Hradiště
Telefon: 572 555 783
E-mail: info@uhradiste.charita.cz

URL:   www.uhradiste.charita.cz

Registrace

MK ČR 81-02-732/1996

Bankovní spojení

ČSOB Uherské Hradiště
Číslo účtu: 1044929/0300

Datová schránka

 r98aege

IČO 440 18886

Zřizovatel Charity Uherské Hradiště:

Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 771 01 Olomouc, IČO: 00445151

 

Vedení Charity Uherské Hradiště

 

Ing Jiří Jakeš

 

 

 

 

Statutární zástupce - ředitel: Ing. Jiří Jakeš

 • tel.: + 420 728 160 473
 • email:jiri.jakes@uhradiste.charita.cz

 

Ing Dalibor Jirásek

 

 

 

 

Zástupce ředitele - projektový a personální manažer: Ing. Dalibor Jirásek

 • tel.: + 420 725 520 981
 • email: dalbor.jirasek@uhradiste.charita.cz

              
Mgr Otto Holeček
Zástupce ředitele - metodik: Mgr. Otto Holeček

 • tel.: + 420 773 277 036
 • email: otto.holecek@uhradiste.charita.cz

 

 

Útvar ředitele

 

Josef Maňák

 

 

 

 

Vedoucí útvaru ředitele: Jaroslav Maňák

 • tel.: + 420 602 194 358 / 572 555 783
 • email:info@uhradiste.charita.cz

 

Lenka Polášková

 

 

 

 

Ekonom: Ing. Lenka Polášková

 • tel.: + 420 572 540 593
 • email: lenka.polaskova@uhradiste.charita.cz

 

15MM5135

 

 

 

 

Pastorační asistentka: Mgr. Hana Brigita Reichsfeld

 • tel.: + 420 731 697 236
 • email: hana.reichsfeld@uhradiste.charita.cz

 

Jitka Jánská

PR manažer: Jitka Raclavská 

 • tel.: + 420 734 510 395
 • email: jitka.raclavska@uhradiste.charita.cz

 

 

Členové charitní rady

Mgr. Et Ing. Miroslav Pijáček - předseda rady

Anna Konvalinková

PhDr. Jiří Čoupek

Ludmila Daňková

MUDr. Ludmila Kamrlová

Marie Maňásková

Jiří Kalous

Ing. Josef Vaculík

 

Revizní komise

Alfréd Kolařík

Bc. Vlastimil Kuřimský

Marie Kašná

 

 

Vznik a poslání organizace

Charita Uherské Hradiště obnovila svoji činnost v září 1991. Zaregistrovaná je jako samostatná církevní právnická osoba zřízená podle § 6 zák. č.308/1991 Sb. a následně § 20 odst. 3 zák. č.3/2002 Sb. 
Charita Uherské Hradiště působí v oblastech sociální, zdravotní a humanitární pomoci a při všech svých činnostech se snaží o naplňování poslání, zakotveného do Stanov Arcidiecézní charity Olomouc: „Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližním v nouzi.“

Činnosti Charity Uherské Hradiště lze shrnout do těchto 5 P:


PEČUJEME  

O  osoby staré a nemocné.

PODPORUJEME

Osobní potenciál a soběstačnost dětí, mládeže, dospělých a seniorů při řešení nepříznivých situací.

POMÁHÁME 

Opuštěným, chudým a osobám s nejrůznějším postižením.

POSKYTUJEME 

Poradenství a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi.


POŘÁDÁME

Charitativní akce a sbírky na pomoc potřebným.

 

Základním principem charitní služby je snaha vidět v každém člověku samotného Krista a pomáhat potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení.