Domácí zdravotní a hospicová péče


  • Tel.: 602 781 582, 572 555 784
 
Velehradská třída 181, Uherské Hradiště, 686 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE


Domácí zdravotní péče vznikla na Oblastní charitě Uherské Hradiště již v roce 1993, jako středisko Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby. Od 1. 1. 2006 bylo středisko rozděleno na Domácí zdravotní péči a Domácí pečovatelskou službu.
Domácí zdravotní péče je nestátní zdravotnické zařízení s registrací u Krajského úřadu ve Zlíně.

POSLÁNÍ:
Posláním Domácí zdravotní péče je pomáhat lidem, kteří se ocitli v důsledku nemoci, úrazu, věku nebo osamocení v nepříznivé zdravotní a sociální situaci.

CÍL:

Cílem  je umožnit těmto lidem prožívat spokojený a plnohodnotný život ve svém vlastním prostředí, ve své rodině a v kruhu svých nejbližších, pomáhat rodině i jednotlivci zvládat obtížnou situaci, respektovat jedinečnost každého jedince a naplňovat jeho potřeby a zlepšovat kvalitu jeho života.

Domácí zdravotní péče navazuje a doplňuje péči ústavní a snaží se o zlepšení, udržení a zachování zdraví nebo alespoň o zmírnění následků při jeho ztrátě. Pomáhá rodině při péči o své nejbližší. Je poskytovaná  7 dní v týdnu včetně svátků, je indikovaná žádostí  lékaře (praktického či ošetřujícího lékaře z oddělení v nemocnici, odkud je uživatel služeb propuštěn do domácího prostředí). Její rozsah, četnost i požadavek určuje ošetřující lékař. Tato péče je poskytovaná týmem kvalifikovaných zdravotnických pracovníků (všichni pracovníci mají Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu). Péče je rozdělena na 4 typy návštěv časově omezených  podle závažnosti  onemocnění a potřeb uživatelů.

NEJČASTĚJI POSKYTOVANÁ PÉČE:

  • Péče o diabetiky - aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu
  • Péče o katetry, stomie
  • Převazy, odběry biolologického materiálu, injekce
  • Pohybová edukace +ošetřovatelská rehabilitace
  • Ošetřování dekubitů a ran, a jejich prevence
  • Sledování fyziologických funkcí a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře
  • Zajištění hydratace-infuzní terapie na žádost lékaře
  • paliativní péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci

SYSTÉM ÚHRADY ZA ZDRAVOTNÍ SLUŽBY:
Domácí zdravotní péče je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hanáková Věra - zdravotní sestra Jestřabíková Vladimíra, DiS. - zdravotní sestra Kapounková Věra - zdravotní sestra Kochaňová Hana - staniční sestra Kolomazníková Soňa - zdravotní sestra Krchňavá Jančarová Miroslava - zdravotní sestra Laszáková Jana - zdravotní sestra Leciánová Miloslava - zdravotní sestra Malušová Lenka - vedoucí zařízení,vrchní sestra Nohál Radek, Bc. - koordinátor hospicové péče Uhríková Jana - zdravotní sestra Vaňková Lenka - zdravotní sestra