Tři králové na cestě k vašim domovům

Tři králové na cestě k vašim domovům

Tříkrálová sbírka začala ve čtvrtek 4. ledna také v Uherském Hradišti.

 Tři králové na koních už tradičně zahájili koledování průvodem od sídla Oblastní charity se zastávkami u rodiny Červenáků, Stanclů až k budově radnice. Jejich cesta vedla i na místní faru, kde je přivítal P. Josef Říha.

Oblastní Charita Uherské Hradiště, vyslala do ulic měst a obcí na Uherskohradišťsku více než 425 skupinek koledníků. V regionu se bude koledovat ve 46 obcích a pěti příměstských částech Uherského Hradiště od 4. do 14. ledna 2018.

Posláním tříkrálové sbírky, je předání radosti z obdarování strádajících.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Především půjde o rodiny s dětmi, podporu Domácí zdravotní a hospicové péče formou nákupu nových zdravotnických a kompenzačních pomůcek či příspěvku na vybudování nízkoprahového centra pro lidi bez přístřeší.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15ti let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo.