Charitní domov Hluk-Domov pro seniory a Odlehčovací služba

Charitní domov Hluk-Domov pro seniory a Odlehčovací služba

Charitní domov Hluk - Domov pro seniory a Odlehčovací služba

 

Charitní domov Hluk
Domov pro seniory

Adresa:   Sokolská 1408, 687 25 Hluk                                                              
 

Telefon:  

zdravotní sestry   725 520 982, 572 508 419

vedoucí                606 714 433, 572 508 418


Vedoucí projektu: Mgr. Eva Malůšková

eva.maluskova@uhradiste.charita.cz

Kapacita: 25 lůžek (20 jednolůžkových pokojů, 1 dvoulůžkový a 1 třílůžkový pokoj)

 

Provoz Charitního domova Hluk a Odlehčovací služby je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.

_____________________________________________________________________________

 Prezentaci naší služby si můžete spustit zde.

 

POSLÁNÍ


Charitní domov v Hluku poskytuje pobytovou službu rodinného typu, pomoc a podporu se zajištěním komplexní péče osobám, jež nemohou dlouhodobě ze zdravotních, sociálních či rodinných důvodů nebo z důvodů pokročilého věku zajišťovat své životní potřeby ve svých domácnostech a jejich rodina nemůže péči poskytnout.
Naše zařízení umožňuje uživatelům plnohodnotný život až do jeho naplnění, proto klademe důraz na zachování soukromí, na důstojnost člověka a na laskavou péči poskytovanou podle individuálních potřeb každého uživatele tak, aby se cítil být i nadále součástí společnosti a v maximální míře si zachoval svůj původní styl života.


HLAVNÍ CÍLE SLUŽBY

 • Zajistit uživatelům soukromí a plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků
 • Umožnit uživatelům dostupnost společenského prostředí města
 • Začlenit zařízení a uživatele do přirozeného společenského prostředí města
 • Aktivně udržovat kontakty zařízení a uživatel s okolím, rodinami, školami, spolky a dalšími společenskými organizacemi ve městě
 • Zajistit komplex pobytových služeb se zaměřením na individuální péči, podporu a důstojnost uživatele a se zajištěním komplexní ošetřovatelské péče
 • Zajistit pomoc a podporu při nesoběstačnosti uživatele, chápající, milé a laskavé prostředí
 • Aktivně individuálně cílenou službou napomáhat ke spokojenosti uživatel a ke klidnému prožívání podzimu života


CÍLOVÁ SKUPINA


Zařízení je určeno lidem, jejichž schopnost soběstačnosti je snížena pro omezenou pohyblivost, chronické nemoci, demenci, pokročilý věk a jejich rodina buď neexistuje nebo péči nemůže či odmítá poskytnout.
Pečujeme o osoby pobírající starobní nebo plný invalidní důchod s přihlédnutím na sociální prostředí, zhoršený zdravotní stav a věk.
Zařízení poskytuje komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče.
Odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím zdravotních sester.
Provoz je zajištěn nepřetržitě – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.

ROZSAH


Charitní domov v Hluku je nové zařízení pobytové služby sociální péče, které vzniklo finančním přispěním Ministerstva pro místní rozvoj ČR a města Hluk.  Zařízení zahájilo provoz 19. prosince 2007 a poskytuje:
 

 • komplex pobytových služeb v nepřetržitém provozu pracovnic sociální péče ,
 • odbornou ošetřovatelskou péči prostřednictvím zdravotních sester ,
 • nepřetržitý provoz – 24 hodin denně po všechny kalendářní dny roku.


Základní činnosti

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při  uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství


Fakultativní činnosti

 • pedikúra
 • další činnosti žádané uživateli nad rámec základních činností
 • základní činnosti v případě, že uživatel není příjemcem příspěvku za závislost


Další poskytované činnost:

 • ošetřovatelská péče
 • rehabilitace poskytované specializovanou rehabilitační sestrou


ZÁKLADNÍ PRINCIPY SLUŽBY

 • Pomáháme potřebným bez rozdílu pohlaví, rasy nebo náboženského přesvědčení
 • Respektujeme důstojnost člověka
 • Respektujeme právo na soukromí
 • Respektujeme právo spoluúčasti a spolurozhodování
 • Respektujeme princip důvěry sdělených či poznaných skutečností
 • Respektujeme princip vzájemné podpory a pomoci
 • Respektujeme princip individuálního přístupu ke každému uživateli


PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ


K přijetí je potřeba podat písemnou žádost, splnit kritéria cílové skupiny a zdravotní stav, který nevyžaduje trvalý dohled lékaře.

Žádost si zájemci mohou stáhnout z webových stránek nebo vyzvednout v Charitním domově v Hluku a Oblastní charitě v Uherském Hradišti. 

Žádost o umístnění do domova zde.

 

      

 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Otevření služby: 1.1.2009
Registrace: 4770332
Forma poskytování: pobytová
Kapacita: 3 lůžkaPOSLÁNÍ

Posláním odlehčovací služby je poskytování přechodného pobytu a s tím související podpory a pomoci seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Těmto osobám je poskytována trvalá péče v jejich přirozeném prostředí a odlehčovací služba má umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

CÍL


Cílem odlehčovací služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek a klientům zajistit komplexní péči tak, aby nestrádali a necítili se osamělí po dobu pobytu. Cílem odlehčovací služby je také krátkodobá pomoc rodině, která má člena rodiny v nemocničním zařízení a čeká na umístění do jiného zařízení.


CÍLOVÁ SKUPINA


Cílovou skupinou naší služby jsou osoby se zdravotním postižením ve věku od 27 let a senioři. Žadatel musí splňovat cílovou skupinu.


VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY


Dospělí 27 - 64 let, mladší senioři 65 - 80 let a starší senioři nad 80 let.


ROZSAH SLUŽEB – STRUKTURA POSKYTOVANÉ PÉČE

Struktura a rozsah služeb se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 – odlehčovací služba. Našim klientům pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo zajišťujeme podmínky pro osobní hygienu, poskytujeme celodenní stravu, ubytování, zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, snažíme se rozvíjet sociálně terapeutické činnosti, pomáháme klientům při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, nabízíme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti a zajišťujeme doplňkové služby (např. masáže, rehabilitace, stříhání a úprava vlasů, pedikúra, atd.).

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Písemná žádost, která je podmínkou k přijetí, je k dispozici na těchto stránkách Žádost o umístění do odlehčovací služby Charitního domova Hluk.


Po přijetí žádosti dostanete od sociální pracovnice vyjádření, jaký je nejbližší možný termín pro přijetí, nebo zda Vámi zvolený termín pobytu je možný.  


Při nástupu na odlehčovací službu je nutno mít s sebou občanský průkaz a kartičku pojišťovny, hygienické potřeby, podepsané oblečení odpovídající počasí a potřebám klienta, obuv na doma i na ven, další věci dle individuální potřeby (inkontinentní pomůcky, léky, kompenzační pomůcky (hůlka, invalidní vozík, chodítko, atd.)).


Při zahájení pobytu je s klientem uzavřena písemná smlouva na dobu určitou. Doba pobytu je max. 6 týdnů. Pobyt je možné opakovat. V případě závažných důvodů a volné kapacity lze pobyt individuálně prodloužit.


Ve smlouvě jsou specifikovány poskytované služby, způsob a výše úhrady za pobyt aj.

Uživatelé odlehčovací služby sami rozhodují, které z nabízených služeb využijí. Jsou plně respektovány jejich práva, jejich vůle, důstojnost a soukromí. Služby jsou poskytovány v souladu s písemně zpracovanou smlouvou, kterou znají a dodržují všichni zaměstnanci.

Žádost o krátkodobý pobyt na odlehčovací službě Charitního domova v Hluku zde.

PŘÍRUČKA PRO ZÁJEMCE A UŽIVATELE SLUŽEB PODLE STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

k nahlédnutí zde.