Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu


 • Tel.: 733 742 083
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí služby

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

POSLÁNÍ:

Sociálně aktivizační služby „Šance pro rodinu“ pod Charitou Moravská Třebová poskytují pomoc a podporu rodinám s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nedaří se jim tuto situaci řešit vlastními silami. Snažíme se, aby následně rodina fungovala samostatně bez naší podpory.

OKRUH OSOB / KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Rodinám s dětmi do 18 let věku nebo těhotným ženám, které:

 • jsou ohroženy krizovou sociální situací, jež by negativně ovlivnila vývoj dítěte/dětí
 • jsou sociálně znevýhodněné a ohrožené nedostatkem finančních prostředků, dluhy, ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně patologickými jevy nebo řeší jiné závažné problémy
 • samostatně nezvládají zajistit péči o své děti, jejich pravidelnou školní docházku a vzdělávání.

CÍLE SLUŽBY:

poskytnout rodinám takovou podporu, aby :

 • se samostatně bez pomoci SAS uměly vyrovnávat s obtížnými životními situacemi, popř. dokázaly vyhledat odbornou pomoc
 • byly schopny zabezpečit dětem vhodné výchovné prostředí, které by neohrožovalo zdravotní, emoční a sociální vývoj dítěte a popř. nedošlo k odebrání dítěte do ústavní výchovy.

DRUH POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY – NÁZEV SLUŽBY:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – ŠANCE PRO RODINU

OBLAST PŮSOBNOSTI SLUŽBY:

Pardubický kraj – Moravská Třebová a spádové obce, Jevíčský region a obec Koclířov. Obce: Bělá u Jevíčka, Bezděčí u Trnávky, Biskupice, Borušov, Březina, Březinky, Dětřichov, Dlouhá Loučka, Gruna, Hartinkov, Chornice, Janůvky, Jaroměřice, Jevíčko, Koruna, Křenov, Kunčina, Malíkov, Městečko Trnávka, Mladějov na Moravě, Moravská Třebová, Radkov, Rozstání, Rychnov na Moravě, Slatina, Staré Město, Třebařov, Útěchov, Víska u Jevíčka, Vranová Lhota, Vrážné, Vysoká a Koclířov.

CELKOVÁ KAPACITA SLUŽBY: 

45 rodin/ rok

OKAMŽITÁ KAPACITA:

4 rodiny = 4 pracovníci

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

v domácím prostředí rodiny a v budově Charity Moravská Třebová, Svitavská 44.

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY:

Terénní forma pomoci je poskytována v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hodin po dohodě s rodinou. Službu lze sjednat ve výjimečných případech i mimo pracovní dobu.

Ambulantní forma pomoci je zajištěna v budově Oblastní charity Moravská Třebová v pondělí a ve středu od 12:00 do 15:30 hod po dohodě s rodinou.

Pracovníci „Šance pro rodinu“ neposkytují služby o víkendech, svátcích a za mimořádných krizových událostí (nemocnost pracovníků, popř. epidemie, sněhová kalamita, apod.). V průběhu letních prázdnin je provoz služby zajištěn.

ZÁSADY:

 • bezplatnost a dobrovolnost
 • nezávislost a nestrannost
 • mlčenlivost
 • individuální přístup
 • hájíme oprávněný zájem dítěte
 • aktivizujeme a motivujeme
 • vzájemná spolupráce s dalšími odborníky

PRŮBĚH SLUŽBY:

Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky nebo e-mailem. Pracovník se domluví se zájemcem o službu na osobním setkání.

První setkání může probíhat v domácím prostředí rodiny, případně také v naší organizaci. Zájemce je srozumitelně informován o formě spolupráce se službou, vnitřních pravidlech poskytování služby a je upozorněn na to, že pracovníci jsou vázaní mlčenlivostí. Pracovník a zájemce se domluví na tom, co konkrétně by rodina potřebovala, stanoví cíl vzájemné spolupráce a zhodnotí, zda cíl zájemce koresponduje s nabídkou služby. V opačném případě přesměruje zájemce na jiné vhodné zařízení.

V případě dohodnutí dlouhodobější spolupráce sepíše pracovník se zájemcem smlouvu o poskytování služby a stanoví si cíl vzájemné spolupráce. Jakmile se určí zakázka neboli cíl, na kterém budou aktéři spolupracovat, dohodnou se na jednotlivých krocích, které jim umožní tohoto cíle dosáhnout. Určí si tzv. dílčí cíle. Tento proces se nazývá individuální plánování. Během spolupráce dochází k průběžnému sledování, zda dochází k naplnění jednotlivých kroků vedoucích k tomuto cíli.

 

Služba končí ve chvíli naplnění zakázky, nebo na žádost klienta, případně ze strany poskytovatele


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Patrik Šponar - odborný pracovník Bc. Martina Jínková - vedoucí služby Mgr. Lucie Wrbová - sociální pracovník Bc. Michaela Šrámková - sociální pracovník