Denní stacionář Domeček


  • Tel.: 461 310 627, 734 435 089
 
Svitavská 655/44, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Svoz z místa bydliště uživatele do zařízení a zpět. Tato služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku DS Domeček.

 

Poslání 

Posláním Denního stacionáře Domeček v Moravské Třebové je poskytovat pomoc a podporu dospělým lidem s mentálním postižením při získávání, upevňování a udržování dovedností, které jim umožní co možná nejvyšší míru samostatnosti a zapojení do běžného života. Snahou je, aby byl způsob života klientů srovnatelný s životem jejich vrstevníků.  

 

Okruh osob

Denní stacionář Domeček je určen dospělým lidem s lehkým a středně těžkým mentálním, popřípadě s kombinovaným postižením z Moravskotřebovského a Jevíčského regionu ve věku od 18 do 60 let. Služba je poskytována klientům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, kdy jim není schopna pomoci rodina nebo jiná blízká osoba nebo terénní služba.

Poskytujeme služby lidem s mentálním postižením v kombinaci:

  • S chronickým duševním onemocněním v kompenzovaném stavu.
  • S tělesným postižením, osoba je schopna se pohybovat s podporou pracovníka.
  • S vadami zraku. Osoba je schopna se orientovat  a pohybovat v prostoru.
  • S vadami sluchu. Osoba dokáže komunikovat odezíráním a je schopna se domluvit jiným pro pracovníky srozumitelným způsobem.
  • Přijmeme i inkontinentní žadatele, kteří jsou schopni alespoň 5 minut s oporou stát.

 

Cíle služby

Dosažení co největší míry samostatnosti u klienta ve:

1.      vedení domácnosti

2.      provádění péče o svou osobu

3.      navazování a udržování sociálních vztahů

4.      vyřizování osobních záležitostí

5.      smysluplnému využívání volného času

Našim cílem je klient, který nabyl takové schopnosti a dovednosti, které mu umožní přejít do návazné služby.

 

Zásady poskytované služby

Jsme křesťanská organizace, která se v rámci poskytování služby Denní stacionář Domeček řídí těmito zásadami:

  • podporované rozhodování – s klientem si promluvíme o kladech a záporech jeho rozhodnutí, konečné řešení necháme na něm
  • přiměřená podpora – podporujeme klienta k co největší samostatnosti, nepomáháme tam, kde to klient zvládá sám
  • přiměřená komunikace – komunikaci přizpůsobujeme schopnostem a možnostem klienta, ověřujeme si, zda nám klient rozuměl, volíme vhodné formy komunikace
  • individuální přístup – ke každému klientovi přistupujeme jako k jedinečné osobnosti, která má své specifické schopnosti, možnosti, potřeby, přání a očekávání

 

Kapacita služby

Denní kapacita služby je 12 klientů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Vladimíra Havlíčková, DiS. - sociální pracovník Žaneta Beserlová, Bc. - vedoucí zařízení Bc. Jiří Podlezl - pracovník sociálních služeb Vratislava Kostaňuková - pracovník sociálních služeb Dagmar Charouzová - pracovník sociálních služeb