Centrum pěstounské péče Cesta


  • Tel.: 733 742 083
 
Bránská 210/18, Moravská Třebová, 571 01 Vedoucí služby: Bc. Martina Jínková - vedoucí služby CPP

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

 POSLÁNÍ: 

Posláním Centra pěstounské péče Cesta je doprovázet, vzdělávat, poskytovat psychickou podporu a informace a zprostředkovat kontakt na odborníky pěstounským rodinám z regionu Moravskotřebovska-Jevíčska, Boskovic, Mohelnice a Zábřehu, aby mohly vytvořit optimální podmínky pro poskytování náhradní rodinné péče. Snahou je, aby děti svěřené do pěstounské péče vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí. 

 

OKRUH OSOB / komu je služba určena:

Centrum pěstounské péče Cesta poskytuje služby pěstounským rodinám, zájemcům o poskytování pěstounské péče, osobám, které se fakticky starají o dítě a žádají o jeho svěření do pěstounské péče. Dohodu o výkonu pěstounské péče uzavíráme s osobami, které mají v péči dítě mladší 18 let a osobami v evidenci.

 

CÍLE SLUŽBY: 

Cílem služby je stabilní a fungující pěstounská rodina, která hájí oprávněný zájem dítěte, naplňuje potřeby dí-těte a umožní mu příznivý vývoj a vstup do dospělosti.

 

CELKOVÁ KAPACITA SLUŽBY:  25 rodin, v případě vyššího zájmu je možné navýšení

ČASOVÝ ROZSAH SLUŽBY: dle telefonické domluvy

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY: v domácím prostředí rodiny a v budově OCHMT

 

ZÁSADY, KTERÉ DODRŽUJEME: 

Hájíme zájem dítěte
– přistupujeme k situaci v rodině tak, aby na prvním mís-tě byl oprávněný zájem dítěte. Individuální přístup
– vnímáme každého člena pěstounské rodiny jako jedineč-nou osobnost, respektujeme jeho práva a schopnosti.

Vnímání pěstounské rodiny jako celku
– vnímáme rodinu jako celek, kde se jednotliví členové vzájemně ovlivňují. Zajímáme se o zázemí v pěstounské rodině, usilujeme o navázání důvěry tak, abychom lépe rozpoznali vztahy v pěstounské i biologické rodině a mohli poskytnout podporu v komunikaci mezi jednotlivými členy.

Vzájemná spolupráce
– usilujeme o aktivní zapojení členů pěstounské i biologické rodiny a v případě potřeby důležitých odborníků, kteří se mohou podílet na řešení situace rodiny.

Mlčenlivost a diskrétnost
– vychází z Etického kodexu Oblastní charity Moravská Třebová. O citlivé a osobní údaje se zajímáme pouze v případě, je-li to nutné k poskytování služby.

Respekt a empatie
– respektujeme všechny členy pěstounské rodiny a při-stupujeme empaticky k situaci, v níž se pěstounská ro-dina nachází.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Eliška Nislerová - sociální pracovník Bc. Martina Jínková - vedoucí služby CPP